Topic of PhD thesis

Advisor:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Student:Iša Radek, Ing.
Topic:Ověřování korektní funkce HW komponent generovaných ze specifikace v jazyce P4
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Pro usnadnění specifikace činnosti síťových platforem na bázi rekonfigurovatelných architektur byl v roce 2014 navržen jazyk, který se vžil pod zkratkou P4. V poslední době se tento jazyk těší velké oblibě, o čemž svědčí mimo jiné i značný nárůst počtu platforem, které jazyk P4 podporují a využívají. Mezi výhody patří zejména nezávislost na cílové technologii, protokolu a flexibilita, kterou nabízí návrháři, kterému umožňuje poměrně snadno změnit konfiguraci již nasazeného hardware.
Pro jazyk P4 je definována sémantika a syntaxe, avšak vlastní implementace zůstává na vývojáři síťové platformy. Cílem disertační práce proto je ověřování korektnosti funkce hardwarových architektur, které jsou automaticky generovány z popisu ve jazyce P4. Budou zkoumány metody a techniky řízení simulace vygenerovaných hardwarových komponent s cílem dosáhnout maximálního pokrytí kódu a funkcí popsaných v P4 programu v co nejkratším simulačním čase. Práce se primárně zaměří na vhodné řízení generování vstupu dat. Při ověřování korektnosti komponent se bude vycházet z referenční implementace funkce komponent v jazyku C, kterou je možné vytvořit generátorem dostupným pod volně šiřitelnou licencí. Při simulacích bude zohledněna i konfigurovatelnost hardwarových komponent, zejména filtračních tabulek.