Magisterský studijní program
Information Technology (in English)

Zkratka:IT-MGR-2E
Doba studia: 2 roky
Udělovaný titul: Ing.
Kód: N2646
Forma studia: prezenční
Způsob kontroly studia: kredity
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
ITEInformation Technologyangličtinaukončen
 
Cíle studia:
Student navazujícího magisterského studijního programu absolvuje předměty, ve kterých získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak ve vědecké, tak i v inženýrské praxi. V praxi se uplatní jako tvůrčí pracovník oboru informační technologie, pokrývající informační systémy, inteligentní systémy, počítačové systémy a sítě, a počítačovou grafiku a multimédia. Tento studijní program je vyučován v angličtině.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Podmínkou přijetí ke studiu magisterského studijního programu je absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu na některé vysoké škole a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Pro absolvování navazujícího magisterského studia je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu 120 kreditů a zpracovat diplomovou práci. Po splnění těchto povinností absolvuje student magisterský studijní program složením státní závěrečné zkoušky. Předměty magisterského studijního programu oboru jsou předměty povinné a volitelné, které si student vybírá z nabídky v jednotlivých semestrech. Student má však možnost vybírat si volitelné předměty i z nabídky, která není vázána na konkrétní ročník studia. Nedílnou součástí studijního plánu je také povinný společenskovědní předmět.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LScelkem
Období výuky1313131352
Období zkoušek555520
Odborná praxe    0
Období prázdnin2132 17
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí teoretický základ.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Základem pro kontrolu studia je získávání "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech včetně složení závěrečné zkoušky předmětu. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.
 
Informační zabezpečení:
 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 3.80.55.37
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]