Doktorský studijní program
Výpočetní technika a informatika

Zkratka:VTI-DR-4
Doba studia: 4 roky
Udělovaný titul: Ph.D.
Kód: P2651
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Způsob kontroly studia: zkoušky
Rok akreditace:2007
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
DVI4Výpočetní technika a informatikačeština, angličtinaběžící
 
Cíle studia:
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimédií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje průpravu a atestaci k vědecké práci.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Ke studiu může být přijat absolvent magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice a výpočetní technice, který úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a jejích aplikací z okruhu tématu disertační práce, předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, znalost angličtiny a souhlas školitele.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:
  • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LS4.ZS4.LScelkem
Období výuky1313131313131313104
Období zkoušek5555    20
Odborná praxe        0
Období prázdnin21221221221256
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Jsou stanovena směrnicí děkana pro sestavovaní individuálního plánu studenta. Předepisují celkový počet předmětů, jejich časové zařazení do semestrů a minimální počet předmětů teoretického základu. Výběr předmětů vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů se používá klasifikační stupnice výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující, v případě kolokvia prospěl, neprospěl. Pro hodnocení státní zkoušky se používá dvouhodnotová stupnice prospěl, neprospěl.
 
Informační zabezpečení:
Odborná literatura je k dispozici v knihovně FIT, která obsahuje více než 9500 knihovních jednotek a 55 titulů časopisů. Fond knihovny FIT je tvořen kromě českých knih a časopisů jedinečnou zahraniční literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic Press, O'Reilly atd.). Knihovna pravidelně odebírá kvalitní zahraniční časopisy (ACM, IEEE Computer Society, Elsevier, IBM atd.). V rámci sítě VUT mají uživatelé knihovny také přístup k oborovým databázím (ACM Digital Library, IEEE Computer Sciences Digital Library, Lecture Notes in Computer Science, Safari Tech Books Online atd.).

Ročně se na nákup literatury vynakládá 1 až 1,5 mil. Kč. a je částečně hrazen z grantových prostředků, např. v roce 2002 byl řešen projekt FRVŠ (FR 1833/2002/F1 "Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně"), v rámci kterého byla mj. doplněna základní studijní literatura pro DSP IT (132 tis. Kč.). Od akademického roku 2007/2008 bude knihovna situována v rekonstruovaných historických prostorách o ploše 688 m2.

 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115
Přepnout na https