Department of Computer Graphics and Multimedia

Moderní a otevřené studium techniky (MOST)

Czech title:Moderní a otevřené studium techniky
Research leader:Růžička Richard
Team members:Bartík Vladimír, Bartl Vojtěch, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Bordovský Gabriel, Burget Radek, Burgetová Ivana, Čadík Martin, Čejka Rudolf, Češka Milan, Dobeš Petr, Drábek Vladimír, Drahanský Martin, Goldmann Tomáš, Hanáček Petr, Hliněná Dana, Holík Lukáš, Janoušek Vladimír, Jaroš Marta, Kadlubiak Kristián, Kanich Ondřej, Kocman Radim, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kreslíková Jitka, Křena Bohuslav, Křivka Zbyněk, Kula Michal, Květoňová Šárka, Lengál Ondřej, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Milet Tomáš, Orság Filip, Pluháčková Hana, Pluskal Jan, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Smrčka Aleš, Strnadel Josef, Šimek Václav, Špaňhel Jakub, Veigend Petr, Veselý Vladimír, Zbořil František, Zbořil František V.
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Start:2017-09-01
End:2022-12-31
Annotation:
Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:
 • Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávací činnosti.
 • Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
 • Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře a podporovat podnikavost studentů.
 • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a zajistit jejich trvalé zlepšování.
 • V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
 • Využít širokou základnu spoluprací VUT s průmyslovými/aplikačními partnery pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
 • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v rámci výukového procesu.
 • Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
 • Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření, včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.
 • Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP a znevýhodněné studenty.
 • Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti a snižování tzv. drop-out efektu.
 • Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality i podpůrných služeb.

Your IPv4 address: 35.175.200.4
Switch to https