Výzkumné centrum informacních technologií

[IMG]
Výzkumné centrum informacních technologií je soucástí Centra excelence IT4Innovations, unikátního projektu, jehoz cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informacních technologií. Toto nove vybudované centrum umozní posílit koncentraci celé rady vedních oboru vztahujících se k informacním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Fakulta informacních technologií VUT v Brne (FIT VUT) se tohoto projektu úcastní po boku hlavní resitelské organizace - Vysoké skoly bánské - Technické univerzity Ostrava a dalsích partneru - Ostravské univerzity v Ostrave, Slezské univerzity v Opave a Ústavu geoniky AV CR.
Soucástí projektu bude mj. porízení velmi výkonného superpocítace, který by mel být uveden do provozu okolo roku 2014, pricemz by se mel v té dobe zaradit mezi 100 nejvýkonnejsích superpocítacu na svete. Tento superpocítac bude umísten v Ostrave.

FIT VUT  se na resení projektu aktivne podílí vedením dvou výzkumných programu - Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat a Bezpecné a spolehlivé architektury, síte a protokoly. Hlavním cílem FIT VUT pri resení projektu je posílení spolupráce s prumyslovým sektorem.

Výzkumný program Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat bude systematicky zkoumat zpracování multimediálních dat, zejména s ohledem na jejich vlastnosti na úrovni signálu porízených nejruznejsími senzory, a tím umoznit multimodální rozpoznávání a porizování znalostí a také zkoumat postupy pro efektivní výpocty s výse uvedenými daty. Duraz bude kladen v prvé rade na analýzu obrazu, videa a reci, získávání znalostí z dokumentu a multimediálních dat, zobrazování, vizualizaci a modelování, vcetne modelování lidských tkání, akceleraci ve specializovaném hardware a techniky sémantického webu, formálních jazyku a gramatik. Výsledkem programu budou nové postupy a znalosti ve výse uvedených oblastech, které nejen pomohou zlepsit parametry stávajících aplikací, ale mely by umoznit i tvorbu zcela nových aplikací, které dosud nejsou realizovatelné jak z technických, tak i z ekonomických duvodu.

Hlavním posláním výzkumného programu Bezpecné a spolehlivé architektury, síte a protokoly je systematicky rozvíjet koncept "návrhu pro bezpecnost a spolehlivost" v oblasti informacních technologií (tj. vývoj aplikací s ohledem na jejich bezpecnost a spolehlivost). Úmyslné ci neúmyslné zneuzití informacních technologií (IT) predstavuje jednu z hlavních hrozeb pro moderní spolecnost. V kontextu zneuzití znalostí a s nimi i informacních technologií se pozadavek na bezpecnost systému stává stejne dulezitým jako je funkcnost, cena ci udrzovatelnost. Pri stávajícím nárustu slozitosti pocítacových systému a narustající kriticnosti jim sverovaných úloh je vsak velmi významná a soucasne vysoce netriviální i otázka zajistení spolehlivého fungování techto systému i v situacích, kdy nejsou vystaveny útoku. Výzkum informacních technologií z hlediska bezpecnosti a spolehlivosti v soucasné dobe zahrnuje siroké spektrum problému sahajících od resení ciste matematických problému (napr. v kryptografických algoritmech ci formální verifikaci) az po aplikovaný výzkum (napr. autentizace) vyuzívající poznatky z celé rady vedeckých oblastí (napr. z biomedicíny). Jsou zkoumány a vyvíjeny nové metody a prístupy pro zajistení bezpecnosti pocítacových systému pred útocníkem, vcasné detekce a identifikace útocníka, eliminace hrozeb apod. i pro zajistení spolehlivých pocítacových systému obsahujících minimum chyb a schopných se i prípadne samostatne rekonfigurovat a opravovat. Krome software hraje v uvedeném výzkumu a aplikacích významnou roli i hardware, pro který je nutné zajistit odolnost proti útokum, bezpecnost a spolehlivost. Jde napríklad o specializované vestavené systémy a jejich síte, které komunikují bezdrátove s okolím, a které musí být rovnez zabezpeceny vzhledem k úmyslnému ci neúmyslnému zneuzití.

[img]

Vase IPv4 adresa: 100.24.209.47
Prepnout na https