Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Výpočetní development založený na instrukcích
Název (en):Instruction-Based Computational Development
Strany:53-59
Sborník:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2007/pad2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, instrukce, program, development, číslicový obvod.
Anotace
Příspěvek pojednává o specifické oblasti evolučního návrhu využívajícího development založený na instrukcích. Tato technika se ukázala být vhodným kandidátem v oboru evolučního návrhu číslicových obvodů s ohledem na škálovatelnost cílových řešení. Jsou diskutovány dvě oblasti aplikací tohoto přístupu: (1) evoluční návrh generických řadicích sítí a (2) evoluční návrh generických kombinačních násobiček. V prvním případě bylo evolucí nalezeno několik programů, které jsou schopny konstruovat řadicí sítě s lepšími vlastnostmi v porovnání s konvenční metodou. Druhá aplikace představuje vůbec první experiment evolučního návrhu, kdy byl automaticky nalezen algoritmus pro konstrukci generických násobiček s využitím developmentu. V závěru jsou diskutovány přínosy těchto technik a nastíněna struktura dizertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {V{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}} development zalo{\v{z}}en{\'{y}}
	na instrukc{\'{i}}ch},
   pages = {53--59},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8481}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.60.122
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]