Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

Vývoj bezpečného nosiče klíčových dat, včetně bezpečného čtecího zařízení a aplikačního programového vybavení s prokazatelnou odolností proti kryptoanalytickým a dalším útokům

Název v angličtině:Development of secure key storage device
Hlavní řešitel:Hanáček Petr
Spoluřešitelé:Cvrček Daniel
Agentura:Národní bezpečnostní úřad
Kód:SU20022002002
Zahájení:2002-04-10
Ukončení:2002-12-31
Klíčová slova:čipová karta, úložiště klíčů, bezpečnost, kryptologie. skrytý kanál
Anotace:
Projekt se bude skládat ze dvou souvisejících částí. V první části bude provedeno zhodnocení současného stavu použití čipových karet (jako nosiče klíčových dat a prostředku pro autentizaci držitele) na NBÚ, přip. dalších složkách státní správy a budou definovány vlastnosti bezpečného nosiče klíčových dat. Na to bude navazovat ověření možnosti dalšího používání současného vybavení (čipová karta a čtečka) používaného pro práci s klíčovými daty při nově definovaných funkčních i bezpečnostních požadavcích a případný návrh změn současného stavu tak, aby byly splněny bezpečnostní požadavky a současně mohlo být využito co nejvíce částí již existujícícho systému pro práci sklíčovými daty. Nosič klíčových dat vzešlý z předchozí analýzy bude zabudován do modulu Microsoft CSP (Cryptographic Service Provider), který umožní jeho snadné využívání v aplikacích. Dále bude k vybranému nosiči klíčových dat také vytvořena pilotní instalace personalizačního pracoviště. Kryptoanalytická část, která bude probíhat současně s částí realizační zahrnuje vypracování studie o současných kryptoanalytických, fyzikálních, elektrických, logických a kombinovaných útocích na současné čipové karty. Na tuto studii bude navazovat analýza, jež prověří odolnost vybraného konkrétního nosiče klíčových dat proti vytypovaným útokům.

Publikace

2002CVRČEK Daniel. Vytváření lokální klíčové infrastruktury. In: Mikulášská kryptobesídka - sborník přednášek. Brno: ECOM-MONITOR, 2002, s. 19-25. ISBN 80-903083-2-5.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost čipových karet proti útokům. In: Sborník konference SmartWorld 2002. Zlín, 2002, s. 20.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https