Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků - absolventů pro Evropský trh práce

Název v angličtině:IT Professionals - Graduates Competitiveness Increase for European Labour Market
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Růžička Richard
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Kód:CZ.04.1.03/3.2.15.1/0003
Zahájení:2006-01-01
Ukončení:2007-12-31
Klíčová slova:šetření znalostních deficitů, tvorba studijních opor, podpora studentů pri tvorbě aplikací pro vestavěné systémy, kurzy Microsoft a Cisco.
Anotace:
Projekt zahrnuje inovace bakalárského a magisterského studijního programu "Informacní technologie" na Fakulte informacních technologií VUT v Brne tak, aby jejich absolventi byli co nejlépe pripraveni reagovat na požadavky trhu práce v oblasti IT odborníku. Duraz je kladen na zvýšení výstupních znalostí bez zvyšování záteže studentu - moderní výukové technologie a hlavne na zvýšení schopností vytváret hotové aplikace. Absolventi mají pomerne kvalitní teoretický základ, je treba zlepšit schopnosti absolventu zapojit se do tvorby reálných aplikací at už samostatne nebo v týmu. Na základe znalosti potreb prosperujících IT firem v regionu, které jsou potenciálními zamestnavateli absolventu byly navrženy inovace, zahrnující zavedení a používání nových výukových technologií, zavedení certifikovaných kursu celosvetove používaných nástroju Microsoft (operacní systémy, vývojové nástroje) a Cisco (sítové technologie) - certifikáty jsou uznávané po celém svete, priblížení technologií vestavených systému - každý student bude mít k dispozici vlastní kit (v této oblasti dosahují firmy z regionu svetových úspechu a potrebují zamestnávat další odborníky). Hlavním cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventu Fakulty informacních technologií Vysokého ucení technického v Brne formou inovace vzdelávacích programu smerem k potrebám soucasné podnikatelské praxe. Zesílena by mela být orientace výuky na konkrétní úkoly, s nimiž se absolvent FIT VUT v zamestnání setká. Cílovou skupinou projektu jsou studenti FIT VUT v Brne.
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventu Fakulty informacních technologií Vysokého ucení technického v Brne formou inovace vzdelávacích programu smerem k potrebám soucasné podnikatelské praxe. Zesílena by mela být orientace výuky na konkrétní úkoly, s nimiž se absolvent FIT VUT v zamestnání setká. Inovace vzdelávacích programu bude spocívat predevším ve vytvorení plne elektronického informacního systému podpory studia. Informacní systém bude umísten na webovém informacním centru fakulty a bude k nemu možné pristupovat prostrednictvím internetu. Tento systém umožní studentum lepší prístup k informacím a efektivnejší využití studia a studijních materiálu. Dalším z dílcích cílu je vytvorení podpory studentu v návaznosti na komercní sféru. Dalším prvkem, který obohatí stávající studijní program a bude úzce souviset s komercní sférou, jsou jednoduché univerzální kity pro experimenty a prototypování císlicových pocítacových vestavených systému. Kvalifikovaný vývojár potrebuje mít znalosti teoretické i technologické. Na techto kitech si bude student overovat své teoretické znalosti. Studentum bude k dispozici odborný pracovník, s kterým bude možné tvorbu HW kitu konzultovat, nebo si bude moci veškerá informace o rešení príkladu a cvicení vyhledat v nove vzniklém informacním systému fakulty. Dalším dílcím cílem projektu je nabídka kurzu, jejichž absolvování povede k lepším znalostem a konkurenceschopnosti na trhu práce. V rámci projektu budou probíhat 2 kurzy: Microsoft Certified Professional (MCP) a kurzy sítových technologií Cisco. V rámci obou kurzu bude možné získat certifikát, který je celosvetove uznávaný. Jeho držiteli zajistí náskok pred ostatními uchazeci o zamestnání. Všechny dílcí cíle a jejich realizování povedou k naplnení hlavního zámeru projektu, což je zvýšení uplatnitelnosti absolventu Fakulty informacních technologií Vysokého ucení technického v Brne.

Publikace

2007MATOUŠEK Petr a RYŠAVÝ Ondřej. A Path to Become a Skillful CCNP Expert During your University Studies. Istanbul, 2007.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https