Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004, s. 60-65. ISBN 80-969202-0-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů
Název (en):Task graph scheduling on multiprocessor system using Bayesian optimization algorithm
Strany:60-65
Sborník:Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika
Konference:Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika 2004
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2004
ISBN:80-969202-0-0
Vydavatel:Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Evoluční algoritmy, plánování procesů na multiprocesorvém stroji, bayesovský optimalizační algoritmus
Anotace
Tato práce je zaměřena na problém plánování procesů na multiprocesorovém stroji, který patří mezi často řešené dekompoziční úlohy. Cílem bylo experimentálně porovnat dříve vyvinutý bayesovský optimalizační algoritmus pracující se smíšenými geny MBOA s nově odvozeným algoritmem KMBOA, jenž využívá specifické znalosti o řešeném problému. Pro srovnání obou algoritmů jsou  do srovnání zahrnuty i výsledky dosažené pomocí jednoduchého genetického algoritmu. Druhým cílem bylo nastínit základní témata připravované disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {{\'{U}}loha pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} proces{\r{u}} na
	paraleln{\'{i}}m multiprocesorov{\'{e}}m syst{\'{e}}mu
	pomoc{\'{i}} bayesovsk{\'{y}}ch optimaliza{\v{c}}n{\'{i}}ch
	algoritm{\r{u}}},
   pages = {60--65},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkov ze seminara
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} Architektury a
	Diagnostika},
   year = {2004},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {80-969202-0-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7615}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.83.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]