Doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

JAROŠ Jiří. Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 31-36. ISBN 80-969202-2-7.
Publication language:czech
Original title:Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů
Title (en):Evolutionary optimization of collective communication patterns
Pages:31-36
Proceedings:Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia
Conference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Place:Bratislava, SK
Year:2006
ISBN:80-969202-2-7
Publisher:Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~jarosjir/pubs/PAD06.pdf [PDF]
Keywords
wormhole switching, interconnection network, collective communication patter, evolutionary design
Annotation
This paper deals with an evolutionary design of the optimal communication schedules for arbitrary direct wormhole interconnection networks. The result of this work is an universal methodology of evolutionary design of collective communication pattern for four basic collective patterns (OAB, AAB, OAS, AAS).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} optimalizace
	skupinov{\'{y}}ch komunika{\v{c}}n{\'{i}}ch
	vzor{\r{u}}},
   pages = {31--36},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkouv pracovn{\'{e}}ho
	semin{\'{a}}re Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architekt{\'{u}}ry a diagnostika pre studenty
	doktorsk{\'{e}}ho {\v{s}}t{\'{u}}dia},
   year = 2006,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=8179}
}

Your IPv4 address: 34.204.169.76
Switch to https