Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Vzdělávání v IT pro praxi

Název v angličtině:IT Education for Practice
Hlavní řešitel:Růžička Richard
Spoluřešitelé:Bartík Vladimír, Burgetová Ivana, Kořenek Jan, Kreslíková Jitka, Kurečka Radomír, Matoušek Petr, Ráb Jaroslav, Rychlý Marek
Další řešitelé:Květoňová Šárka, Sopuch Zbyněk
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2
Kód:CZ.1.07/2.2.00/15.0163
Zahájení:2010-10-01
Ukončení:2013-05-31
Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů "Informační technologie". Obohatí je o nové kurzy, které dosud programy neobsahovaly, bude také provedena zásadní inovace některých stávajících s cílem poskytnout absolventům znalosti aktuálních technologií, které jsou užívány v praxi a také zajistit jejich konkurenceschopnost vybavením dalšími, pro praxi nezbytnými dovednostmi. Na základě uskutečněných průzkumů u absolventů a zaměstnavatelů byly vytipovány deficitní oblasti současné podoby studijních programů. Klíčové aktivity projektu se zaměřují na jejich odstranění. Kromě odborného vzdělávání v současně nejrozšířenějších technologiích (Microsoft, Cisco, Oracle, vestavěné systémy) bude zavedeno a posíleno také vzdělávání v manažerských, měkkých a jazykových dovednostech. Zárukou kvality bude mezinárodně uznávaná certifikace absolventů ve zmíněných oblastech. Popsaná inovace je finančně i odborně náročná a proto bez podpory projektu a zapojení kvalitních partnerů těžko realizovatelná.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Popis projektu:
Cíle projektu
Výsledkem projektu je zvýšení všestrannosti přípravy absolventů studijních programů "Informační technologie" tak, jako to vyžaduje dobré uplatnění v praxi. Cílem je pomocí úprav stávajících studijních programů snížit nebo odstranit deficitní oblasti ve vzdělání absolventů a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Na základě provedených průzkumů jsou identifikovány deficitní oblasti absolventů z pohledu jejich budoucích zaměstnavatelů. Jedná se zejména o konkrétní technologie aktuálně používané v praxi, jazykové dovednosti a tzv. měkké dovednosti včetně umění poskytovat služby v oblasti IT. Studijní programy budou obohaceny o kurzy zaměřené na tyto oblasti. Jde o kvalitní kurzy připravené ve spolupráci s průmyslem a zkušenými partnery, absolventi většiny z nich budou odcházet s mezinárodně uznávaným certifikátem.

Zdůvodnění potřebnosti
Absolventi studijních programů zaměřených na IT jsou na trhu práce velmi žádaní a pro hospodářství dnes nepostradatelní. Výzkumy prováděné v posledních letech Institutem celoživotního vzdělávání VUT v Brně (zejména "Požadavky podniků na absolventy technických vysokých škol" a "Průzkum uplatnění absolventů VUT v Brně v praxi") ukazují, že stále existuje řada oblastí, které jsou absolventy přicházejícími do praxe a jejich zaměstnavateli vnímány jako deificitní. Podle průzkumů zaměstnavatelé vnímají školní kurikula jako nedostatečně reflektující technologie aplikovatelné v praxi. Za nedostatečné považují jazykové vzdělávání ve škole a shodují se na tom, že technik potřebuje kromě odborných znalostí také znalosti managementu a měkkých dovedností.
Navržený projekt počítá s inovací a zavedením řady kurzů a předmětů zaměřených na nejnovější informační technologie užívané v praxi, managerské dovednosti, jazykové kompetence a měkké dovednosti. Absolvent bude moci získávat mezinárodně platné certifikáty. To zaručí, že předměty a kurzy budou mít potřebnou úroveň, ale hlavně zvýší konkurenceschopnost absolventa na trhu práce.
Žadatel má dostatek zkušeností a vysoce kvalifikovaných pracovníků pro zajištění většiny klíčových aktivit, týkajících se odborných kompetencí absolventů, s výjimkou udílení některých certifikátů. Například již dříve s podporou projektu OP-RLZ založil Cisco Network akademii, je tedy schopen ve spolupráci s firmou Cisco zajistit certifikování absolventů v této oblasti. Nemůže však zajistit certifikaci Microsoft Certified Professional. Tuto certifikaci včetně pořádání kurzů zajišťuje zkušený partner, společnost ApS Brno, která je Microsoft Gold partnerem s kompetencí "Learning Solutions". Žadatel však nemá dostatek zkušeností v ostatních oblastech, které jsou vnímány jako deficitní, zejména pak v oblastech prezentačních dovedností a měkkých dovedností vůbec. Zde hraje nezastupitelnou roli druhý (teké velmi zkušený) partner, spol. Psycho-Servis.

Popis cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou VŠ studenti (budoucí absolventi) v akreditovaných studijních programech "Informační technologie" zajišťovaných Fakultou informačních technologií žadatele. Jedná se o mladé lidi, kteří jsou vysoce motivovaní získávat nové informace a kompetence v technickém oboru (informačních technologiích), kteří však dosud nebyli v širší míře konfrontováni s praxí. Ne všichni si uvědomují, co všechno (kromě výtečné znalosti svého oboru) budou také potřebovat, aby se v praxi prosadili.

Zapojení a motivace cílové skupiny
Veškeré klíčové aktivity projektu budou organickou součástí existujících a otevřených studijních programů. To znamená, že budou buď započteny do studijního plánu studenta (formou získaných kreditů za absolvovaný kurz) nebo součástí hodnocení nějakých předmětů (např. aktivita "FITkit"). Všechny kurzy a další aktivity budou pro studenty bezplatné. Některé kurzy budou zařazeny dokonce jako povinně volitelné předměty - student si musí vybrat alespoň jeden, aby mohl studium úspěšně ukončit (všechny kurzy měkkých dovedností a jazykové, dále kurzy Cisco na některých oborech). Motivující je také možnost získat bezplatně mezinárodně uznávaný certifikát (za řadu takových kurzů se běžně platí). Pro zvýšení zájmu studentů bude dále využito publicity projektu, i když všechny aktivity lze považovat pro aktivní studenty za atraktivní.

Publikace

2013EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2013/2014. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
2012EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2012/2013. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2012/2013. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
2011EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2011/2012. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2011/2012. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
2010EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2010/2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2010/2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https