Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Počítačová učebna pro výuku modelování, simulace a geografických informačních systémů

Název v angličtině:Computer classroom for modelling, simulation and GIS
Hlavní řešitel:Peringer Petr
Spoluřešitelé:Hrubý Martin, Kunovský Jiří, Vojnar Tomáš
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2656/2006/Ab
Zahájení:2006-02-03
Ukončení:2006-12-31
Soubory: 
Klíčová slova:počítačová učebna, modelování a simulace, GIS
Anotace:
Cílem projektu je zřízení nové počítačové učebny pro praktickou výuku předmětů z oblasti modelování, simulace a geografických informačních systémů (GIS). Učebna bude vybavena 40 výkonnými počítači, moderními programy Dymola (simulační systém), ArcEditor (program pro práci s GIS) a dalším programovým vybavením. Tato učebna bude umístěna v nové budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně, ve které budou k dispozici vhodné a dostatečně velké prostory pro uvedený počet pracovních míst. Nová učebna umožní zvýšit zapojení studentů do praktické výuky nejméně v pěti předmětech bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu (Modelování a simulace, Geografické informační systémy, Prvky počítačů, Formální analýza a verifikace, Simulační nástroje a techniky). Vedle organizované výuky vedené učiteli budou studenti v učebně řešit také domácí úkoly a projekty, ke kterým budou využívat specializované programové vybavení zakoupené v rámci tohoto projektu.
Popis projektu:

Cíle řešení

V souladu s dlouhodobým záměrem Fakulty informačních technologií VUT je cílem tohoto projektu zřízení nové počítačové učebny (pro minimálně 5 předmětů) vybavené výkonnými počítači a moderním programovým vybavením pro modelování a simulaci.

  • Hlavním cílem plánovaného projektu je posílení praktické výuky v předmětech Modelování a simulace (zavedení 4 počítačových cvičení), Geografické informační systémy (5 počítačových cvičení), Prvky počítačů (6 počítačových cvičení), Simulační nástroje a techniky (4 počítačová cvičení) a Formální analýza a verifikace (6 počítačových cvičení). Všechny tyto předměty staví na počítačovém modelování systémů a pro řešení výpočetně náročných úloh vyžadují výkonné počítače a vhodné programové vybavení. Kromě rozvrhované výuky budou studenti tuto učebnu a především na ní nainstalované programové vybavení používat i pro samostatné řešení projektů a domácích úkolů z uvedených předmětů.
  • Vzhledem k počtu studentů (který se bude ještě zvyšovat) bude standardním vybavením počítačové učebny na FIT 40 počítačů, proto zakoupíme a nainstalujeme uvedený počet výkonných PC. Konkrétní údaje o konfiguraci počítačů jsou uvedeny ve zdůvodnění finančních požadavků.
  • Učebnu vybavíme odpovídajícím počtem licencí na programové vybavení. Pro účely výuky předmětu Modelování a simulace (IMS) plánujeme zakoupení profesionálního simulačního systému Dymola, který obsahuje překladač simulačního jazyka Modelica. Pro předmět GIS plánujeme zakoupit velmi rozšířený systém ArcGIS. V obou případech se jedná o špičkové produkty běžně používané v praxi. Konkrétní údaje o programovém vybavení jsou uvedeny ve zdůvodnění finančních požadavků.
  • Dalším cílem bude instalace volně dostupného programového vybavení pro simulaci (SciLab, GNU Octave, GNU Scientific Library, FreeFEM), GIS (GRASS) a verifikaci (Spin, SMV, Blast, Magic, Uppaal).
  • Po uvedení učebny do provozu vytvoříme stručnou dokumentaci, která bude popisovat použití specializovaného programového vybavení nainstalovaného v učebně.

Z uvedených cílů vyplývá, že zřízení nové učebny povede ke kvalitnější výuce předmětů (IMS, GIS, FAV, SNT a IPR) na FIT. Studenti dostanou možnost seznámit se s programy používanými v praxi a výkonné počítače umožní provádět výpočetně náročnější úlohy (simulace, verifikace) v průběhu výuky. Praktická výuka upevní znalosti studentů nabyté na přednáškách a usnadní jejich působení v podnicích a státní správě po absolvování studia.

Publikace

2006KUNOVSKÝ Jiří a PINDRYČ Milan. Experimental Comparisons of Simulation Algorithms. In: Proceedings of the Seventh International Scientific Conference "Electronic Computers and Informatics" ECI 2006. Košice, 2006, s. 349-353. ISBN 80-8073-598-0.
 KUNOVSKÝ Jiří, KONVALINA Jiří a KRAUS Michal. Implementace TKSL v pevné a pohyblivé řádové čárce. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2006, s. 259-264. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŠÁTEK Václav. Fourierova řada a symbolické výpočty. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2006, s. 85-90. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří. Letecký simulátor. In: Proceedings of 40th Spring International Conference "Mosis'06", Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2006, s. 167-172. ISBN 80-86840-21-2.
 KUNOVSKÝ Jiří. Model úhla nábehu leteckého simulátora. In: Proceedings of XXVIIIth Autumn Colloqium ASIS 2006, Advanced Simulation of Systems. Ostrava, 2006, s. 79-84. ISBN 80-86840-26-3.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https