Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

SCHWARZ Josef. Programové prostředky pro návrh fuzzy systémů. In: Sborník kolokvia Vybrané problémy simulačních modelů. Brno, 1994, pp. 11-14. ISBN 80-901229-9-X.
Publication language:czech
Original title:Programové prostředky pro návrh fuzzy systémů
Title (en):Software tools for fuzzy system design
Pages:11-14
Proceedings:Sborník kolokvia Vybrané problémy simulačních modelů
Place:Brno, CZ
Year:1994
ISBN:80-901229-9-X
Keywords
fuzzy logic, fuzzy development system, fuzzy application
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Schwarz},
   title = {Programov{\'{e}} prost{\v{r}}edky pro n{\'{a}}vrh fuzzy
	syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {11--14},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k kolokvia Vybran{\'{e}} probl{\'{e}}my
	simula{\v{c}}n{\'{i}}ch model{\r{u}}},
   year = {1994},
   location = {Brno, CZ},
   ISBN = {80-901229-9-X},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6416}
}

Your IPv4 address: 54.225.57.230
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]