Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří and ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
Publication language:czech
Original title:Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům
Title (en):Evolutionary hardware: From automatic design of patentable inventions to self-modifying machines
Pages:328
Series:Edice Gerstner
Place:Praha, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-200-1729-1
Publisher:Academia
Keywords
evolvable hardware, evolutionary design, evolutionary algorithm, reconfigurable hardware, FPGA, adaptation, electronics, wireless sensors network, parallel architectures, polymorphic electronics
Annotation
This monograph surveys the field of evolvable hardware and evolutionary design. It contains numerous case studies, including authors' contributions to the field. 
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Michal Bidlo and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and Petr {\v{S}}venda},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} hardware: Od
	automatick{\'{e}}ho generov{\'{a}}n{\'{i}}
	patentovateln{\'{y}}ch invenc{\'{i}} k
	sebemodifikuj{\'{i}}c{\'{i}}m se stroj{\r{u}}m},
   pages = 328,
   series = {Edice Gerstner},
   year = 2009,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Academia},
   ISBN = {978-80-200-1729-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9123}
}

Your IPv4 address: 18.205.176.100
Switch to https