next up previous contents
Next: Dynamický systém Up: Nelineární dynamické systémy Previous: Úvod

Základní pojmy 

Tisnovsky Pavel
1999-05-30