next up previous contents
Next: Atraktor dynamického systému Up: Základní pojmy Previous: Stavový prostor

Stupně volnosti

Stupně volnosti udávají počet vzájemně nevázaných stavových proměnných ve stavovém vektoru dynamického systému. Je-li dynamickým systémem popsán hmotný bod pohybující se na ploše, má tento systém dva stupně volnosti. Pohybuje-li se tento bod v prostoru, má systém tři stupně volnosti. Možné je mít i více stupňů volnosti, například když uvažujeme barvu nebo teplotu objektu.

Tisnovsky Pavel
1999-05-30