Poplatky spojené se studiuem

V současné době je vysokoškolské studium na veřejných vysokých školách chápáno širokou veřejností jako bezplatné. Přesto zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám povinnost vybírat od studentů poplatky za "delší" a "další" studium. Tyto poplatky spojené se studiem upravuje § 58 Zákona o vysokých školách v platném znění. Dovolujeme si upozornit zejména na odstavec 3:

(3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

Na VUT v Brně jsou poplatky spojené se studiem vyměřovány a vybírány centrálně. Směrnice rektora popisující výběr těchto poplatků, aktuální výši poplatků v daném akademickém roce i vzory žádostí o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku lze nalézt na stránce rektorátu.

Dále viz zpět na Přijímací řízení.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171