Podmínky přijetí

Bakalářské studium

V bakalářském studijním programu není přijímací zkouška. Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří splní podmínky pro přednostní přijetí nebo kteří u Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) pořádaných společností SCIO dosáhnou výsledek postačující pro přijetí.

Přednostní přijetí

Uchazeč může požádat děkana o přednostní přijetí ke studiu, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. Výsledek mezinárodní zkoušky SAT v části Mathematics je alespoň 545 bodů nebo SAT Subject Test in Mathematics Level 1 je alespoň 665 bodů nebo SAT Subject Test Mathematics Level 2 je alespoň 745 bodů.
 2. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo P.
 3. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo D.
 4. Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti vyhlašované MŠMT.
 5. Uchazeč postoupil do národního kola mezinárodní programátorské soutěže Creative Baltie organizované společností SGP Systems v kategorii D.
 6. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematickej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C.
 7. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikálnej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B, C nebo D.
 8. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Olympiády v informatike vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A nebo B.
 9. Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě krajské přehlídky Stredoškolskej odbornej činnosti vyhlašované MŠVVŠ SR.
 10. Uchazeč v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT absolvoval předměty zařazené do bakalářského studijního programu, které bude možné po přijetí do řádného studia uznat, za alespoň 36 kreditů. Do tohoto limitu lze započítat až 18 kreditů za předměty aktuálně studované v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT.
 11. Uchazeč u maturitní zkoušky z matematiky dosáhl percentil 80 nebo více.
 12. Uchazeč u výběrové zkoušky z matematiky (Matematika+) vyhlášené MŠMT dosáhl percentil 60 nebo více.
 13. Uchazeč ve standardizovaném vstupním IQ testu prováděném společností Mensa dosáhl percentil 90 nebo více.

Při splnění některé z těchto podmínek bude žádosti vyhověno, pokud již dříve nebyla vyčerpána kapacita studijního programu. V takovém případě je rozhodující datum podání žádosti. Uchazeči současně s potvrzením o přednostním přijetí obdrží i pozvánku k zápisu ke studiu.

Bylo-li splnění některé z podmínek a) až i) nebo k) až m) uplatněno k přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na FIT VUT v předchozích letech, nelze jej uplatnit znovu.

Doklad dle písmena a) nesmí být starší než 2 roky. Doklad dle písmena b) až j) nesmí být starší než 4 roky. Doklady dle písmena k) až m) lze použít bez časového omezení.

Výsledek IQ testu společnosti Mensa (dle písm. m) lze doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií certifikátu o výsledku testu. Pokud uchazeč absolvoval IQ test v ČR nebo SR a bude souhlasit s tím, že si jeho výsledek u společnosti Mensa ověříme, stačí k žádosti přiložit pouze oznámení o výsledku (bez originálního podpisu) nebo alespoň datum a místo konání testu.

Žádost se podává prostřednictvím elektronické přihlášky nejpozději do 31. 3. 2019. Bude-li k žádosti přiložen dokument, jehož pravost FIT VUT nemůže ověřit elektronicky, uchazeč předloží originál k ověření pravosti při zápisu ke studiu.

Pokud splnění některé z podmínek pro přednostní přijetí nebylo možné prokázat v této lhůtě (např. pro uvolnění výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo výběrové zkoušky Matematika+ až po tomto datu), může uchazeč podat žádost i později. Musí tak ale učinit bez zbytečného odkladu a ne později než 31. 5. 2019. Při podání žádosti v listinné formě se posílá na adresu:

Studijní oddělení
FIT VUT v Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Další podmínky pro přijetí ke studiu

Pořadí všech uchazečů, kteří nebyli přijati přednostně, bude stanoveno na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (OSP - Obecné studijní předpoklady, MAT - Matematika a VŠP - Všeobecné študijné predpoklady).
 • Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP) v středu 1. 5. 2019.
 • Uchazeč podáním přihlášky souhlasí s tím, že FIT VUT v rámci přijímacího řízení předá společnosti SCIO jeho osobní data nutná pro identifikaci, aby mu společnost SCIO mohla vygenerovat poukaz na test zdarma. Poukaz nebude vygenerován těm uchazečům, kteří byli přijati přednostně nebo kteří již byli přijati na základě dříve konaného testu NSZ.
 • Uchazeč, který nebyl přijat přednostně ani nebyl přijat na základě NSZ dříve, je povinen se přihlásit na vybraný test (OSP, MAT nebo VŠP) na stránkách http://www.scio.cz/nsz, přičemž do přihlášky zadá vygenerovaný slevový kód opravňující ho konat test zdarma. Uchazeč si může vybrat kterékoliv místo konání testu. Uchazeč musí společnosti SCIO v přihlášce na test poskytnout souhlas s předáním svého výsledku FIT VUT. Pro snadnější identifikaci doporučujeme při registraci na NSZ použít stejný e-mail jako při podání přihlášky ke studiu na FIT VUT.
 • Uchazeč se zúčastní vybraného testu NSZ podle pravidel stanovených společností SCIO (http://www.scio.cz/nsz/podminky.asp). Tato pravidla mimo jiné upravují doručení pozvánky k NSZ, průběh NSZ, dobu a způsob zveřejnění výsledků i veřejnou oponenturu zadání testu. Po absolvování a vyhodnocení testu společnost SCIO předá dosažený výsledek FIT VUT.
 • Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů testu NSZ zúčastnit, podá nejpozději do 3. 5. 2019 písemnou omluvu předsedovi přijímací komise FIT VUT, který rozhodne o jejím přijetí nebo nepřijetí. Je-li omluva přijata, umožní fakulta uchazeči zdarma absolvovat náhradní test OSP nebo VŠP v sobotu 25. 5. 2019.
 • Nepřihlášení se na test NSZ, neúčast na něm bez omluvy nebo nebyla-li omluva přijata, či neposkytnutí souhlasu s předáním dosaženého výsledku FIT VUT se považuje za nesplnění podmínky pro přijetí.
Minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu je dosažení percentilu 10 v testu OSP, MAT nebo VŠP v rámci NSZ.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu je nejlepší dosažený výsledek (celkový percentil) z testů OSP, MAT a VŠP v rámci NSZ konaných v akademickém roce 2017/18, u kterých uchazeč poskytl souhlas s předáním svého výsledku FIT VUT.

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří dosáhnou stejný nebo vyšší percentil než je stanovená hranice pro přijetí. Hranice pro přijetí bude stanovována děkanem na návrh přijímací komise, a to vždy do tří pracovních dnů po obdržení výsledků III. až VI. termínu NSZ, přičemž počáteční hranice pro přijetí se očekává jako percentil 70 v testu OSP, MAT nebo VŠP v rámci NSZ. Jednou stanovená hranice pro přijetí již nebude zvýšena. Hranice pro přijetí může být dále snížena do tří pracovních dnů po řádném termínu zápisu ke studiu.

Uchazečům, kteří budou ke studiu přijati podle předchozího odstavce, bude přijetí ke studiu oznámeno a pozvánka k zápisu předána v elektronické formě, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce souhlasil.

Uchazeči, kteří nebudou ke studiu přijati přednostně a kteří nedosáhnou ani hranice pro přijetí, nebudou ke studiu přijati. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v listinné formě bude uchazeči zasláno zásilkou do vlastních rukou do 30 dnů od ověření podmínek rozhodných pro přijetí ke studiu.

Navazující magisterské studium

Součástí přijímacího řízení je ověření znalostí uchazečů přijímací zkouškou. Skládat přijímací zkoušku mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke studiu. Předpokládá se, že uchazeči, kteří přistupují k přijímací zkoušce, budou mít řádně ukončeno studium vysokoškolského studijního programu nebo mají naději na jeho úspěšné ukončení a doloží ověřenou kopii diplomu z vysoké školy v ČR nebo v SR, případně osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v zahraničí podle §89 zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. v platném znění nejpozději v den zápisu ke studiu.

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je písemná z oboru Informačních technologií v rozsahu bakalářského studijního programu. Tematické okruhy přijímací zkoušky jsou odvozeny z vybraných povinných předmětů bakalářského studijního programu Informační technologie a jsou součástí Pravidel pro přijímací řízení.

Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí ke studiu

Hodnocení přijímací zkoušky je podle získaných bodů. Uchazeči jsou seřazeni sestupně a přijati jsou všichni z čela pořadníku tak, aby byl přijat děkanem stanovený maximální počet studentů. Dále jsou navrženi na přijetí všichni uchazeči, kteří mají v pořadníku shodné bodové hodnocení jako poslední přijatý uchazeč dle předchozí věty.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazeč o navazující magisterské studium může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě doložených předchozích vynikajících výsledků (odborných, studijních). Žádost musí podat písemně do vyhlášeného termínu. K žádosti musí doložit:
 • hodnocení všech absolvovaných předmětů (nebo Diploma Supplement),
 • odborný životopis.
Studenti bakalářského studijního programu Informační technologie na FIT, jejichž vážený průměr výsledků z doposud absolvovaných povinných předmětů tohoto programu nepřesáhne hranici vyhlášenou rozhodnutím děkana pro daný rok, nemusí tuto žádost podávat a přijímací zkouška je jim prominuta na základě řádně podané přihlášky.

Dále viz Zápis ke studiu.

Your IPv4 address: 18.205.176.100