Pro firmy

Brno, město průmyslu a techniky, se v poslední době stává centrem IT výzkumu a vývoje. Fakulta informačních technologií VUT v Brně je dlouhodobě úspěšná ve výzkumu a vývoji v oblasti informačních technologií a její pracovníci jsou připraveni své znalosti poskytnout zájemcům o spolupráci.

FIT svým Partnerům nabízí spolupráci v oblasti informačních technologií formou:

 • Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů 
 • Zakázky a služby, konzultace, školení, vývoj 
 • Hosting laboratoří a výzkumných pracovišť 
 • Vypisování a vedení studentských projektů (studijní, vývojové, kvalifikační)  
 • Semináře, výuka, pořádání akcí 
 • Podpora fakultních akcí, konferencí a soutěží 
 • Propagace partnera na půdě fakulty

Výzkum a vývoj technologií

 • Společná příprava výzkumných projektů národních i mezinárodních
  Fakulta informačních technologií je velmi úspěšná v získávání a řešení výzkumných projektů národních (MPO, MV, GAČR apod.) i mezinárodních (FP7 EU a FP7-ARTEMIS EU). Pro výzkum hledáme partnery z řad průmyslových podniků, kteří mají zájem o výsledky programu a jsou ochotni se na výzkumu podílet.
 • Zakázky, služby a licence v oblasti informačních technologií
  Fakulta je otevřena v některých případech po dohodě přijmout zakázky v oblasti informačních technologií, zejména pokud se bude jednat o zakázky zajímavé z pohledu výzkumu v oblasti informačních technologií. Podle potřeby je též možno poskytnout licence na výsledky a software, které jsou na fakultě k dispozici. Tento způsob spolupráce je vhodný pro vývoj složitějších řešení s garantovanou dobou řešení a s větší finanční náročností. V případě zájmu nám zašlete odbornou oblast včetně stručného popisu problému a požadovaných výsledků. Tyto informace nebudou žádným způsobem dále šířeny a poslouží k výběru kompetentních odborníků pro další jednání ohledně spolupráce.
 • Hosting laboratoří a výzkumných pracovišť
  V případě dlouhodobého partnerství s firmami je možno podle možností dohodnout využití vyhrazených prostor fakulty pro zřízení laboratoří nebo jiných pracovišť firem tak, aby pracoviště byla v přímém kontaktu se zaměstnanci fakulty, ale zejména se studenty, kteří v takových zařízeních mohou pracovat v rámci studia.

Podpora vzdělávání a rozvoje studentů

 • Výzkumná témata s možnou účastí studentů
  Uvítáme podněty od zájemců vně fakulty na odborná témata a externí vedení studentských projektů. Dle zájmu, zaměření a rozsahu mohou být odborná témata využity pro: vývoj řešení drobných odborných problémů, studijní projekty do předmětů, kvalifikační projekty (bakalářské a diplomové práce, popř. i doktorské práce). Tímto způsobem je možné ověřit rizikové nápady, testovat nové technologie, případně i vyškolit a získat do budoucna vhodného zaměstnance. Pokud se pro projekty podaří získat zájem studentů, mohou být výsledky takových projektů využity ve prospěch zadavatele. Partneři mohou odborná zadání nabízet ve spolupráci se svým garantem. Právní rámec a doporučení postupu spolupráce na řešení externích kvalifikačních prací je zde.
 • Spolupráce ve výuce studentů
  Možná je i spolupráce na výuce ve formě hostovaných přednášek ve vyučovaných předmětech nebo celých předmětů zaměřených na získávání profesní specializace. V případě témat přednášek nebo seminářů, pro které nebude možné najít vhodný odpovídající odborný předmět, je možné tyto přednášky realizovat formou samostatné akce a/nebo pronájmu prostor fakulty. V případě zájmu nám sdělte plánovaný obsah odborné přednášky, semináře nebo konference pomocí tohoto formuláře.
 • Podpora fakultních akcí, konferencí a soutěží
  FIT nebo Studentská Unie FIT se podílí na organizaci několika pravidelných akcích ročně (konference, studentské dny, plesy, semináře atd.). Seznam připravovaných akcí pro rok 2018/2019 obsahuje i orientační nabídku služeb pro jednotlivé akce, od čehož se odvíjí i doporučená výše sponzorované částky. Rozsah spolupráce na jednotlivých akcích je na dohodě.

Partnerství s FIT

Partnerem FIT VUT v Brně je firma, která uzavřela s FIT VUT v Brně rámcovou Smlouvu o Partnerství s FIT VUT 2019. Základní podmínkou navázání Partnerství je oboustranný přínos spolupráce univerzity a průmyslového subjektu z dlouhodobé perspektivy, kdy buď:

 • vědecká a výzkumná činnost našich akademiků, výzkumníků a/nebo doktorandů je pro průmyslového partnera přínosná. Zejména při hledání nebo ověřování možností nových IT technologií a jejich aplikací, implementace inovativních technologií pro nové produkty, odborných konzultací apod.
 • kvalita absolventů je pro partnera důležitá a je v jeho zájmu toto podpořit: odbornou úrovní praktické spolupráce se studenty, motivací studentů ke studiu v zahraničí, inspirací studentů se tvůrčím způsobem rozvíjet a realizovat i své vlastní projekty, podporou účasti studentů na různých soutěžích, konferencích apod., podporou financování kvalitních studentů (stipendia) atd.

Podmínky Partnerského programu FIT VUT 2019 specifikuje typy partnerství, výše příspěvků, možnosti plnění, Kodex partnerství s FIT, slevy pro společnosti, se kterými FIT realizuje hospodářskou činnost apod.

Roční Partnerský příspěvek lze cca z poloviny využít k podpoře vzdělávání na základě dohody s Partnerem. Partner tak může po dohodě s garantem na FIT podpořit vzdělávání formou např.:

 • podpora akcí organizovaných fakultou nebo studenty,
 • podpora mimořádně úspěšných studentů při studiu (odměny či mimořádná stipendia za vynikající studium v předmětech, odborně vynikající vypracování projektu do předmětu apod.),
 • odměny nejlepších závěrečných prací (např. mimořádné stipendium za vynikající vypracování závěrečné práce),
 • organizace hackatonů a studentských soutěží (podpora organizace akce, odměny, dle konkrétních podmínek akce),
 • sponzorské dary na plesy (VUT, FIT) a podobné akce,
 • a dále dle dohody s fakultou.

Pro více informací a registraci nových partnerů nás prosím kontaktujte.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.0.181