Seminář PAD

Seminář Počítačové architektury a diagnostika (PAD) vznikl jako pokus o pokračování seminářů "Diagnostika mikroprocesorů" konaných v 80.letech v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Vůdčí osobností těchto seminářů byl dnes již zesnulý prof. Ing. Jan Hlavička, DrSC.

Poprvé se seminář konal v září r. 2003 právě v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. První organizátoři z Fakulty informačních technologií, Vysokého učení technického v Brně (doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc., Ing. Richard Růžička, PhD. a Ing. Lukáš Sekanina, PhD.) se tak pokusili naznačit kontinuitu mezi tímto nově vzniklým seminářem a semináři konanými zde v 80. letech.

Seminář PAD je organizován pracovníky univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť v Čechách a na Slovensku. Cílem organizátorů je vytvořit česko-slovenský seminář s neformálním prostředím, na němž studenti doktorského studia informují o výsledcích své výzkumné práce formou článku ve sborníku a prezentace na semináři. Každý příspěvek je před publikací ve sborníku oponován členem programového výboru. Výzkumná činnost doktorandů, výsledky a zaměření doktorské práce jsou pak v tvořivém prostředí semináře diskutovány fórem školitelů a doktorandů podobně odborně zaměřených. Nejlepší práce v každém ročníku doktorského studia je oceněna "Cenou prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc.". Všichni doktorandi by si měli ze semináře odnášet podněty pro svou další činnost a její směřování tak, aby svoji práci úspěšně dokončili a bez problémů obhájili.

Cílem semináře je rovněž vytvoření týmu oponentů těchto specificky zaměřených disertačních prací.

Za výrazný přínos považujeme také to, že se zvyšuje vzájemná informovanost o odborném zaměření jednotlivých pracovišť a jsou navazovány neformální a profesionální vztahy mezi jednotlivými pracovišti a účastníky (doktorandy). Byla tak založena tradice seminářů organizovaná v obou republikách. Věříme, že účast na nich je přínosná pro všechny účastníky - doktorandy a jejich školitele - především díky tvořivé a neformální atmosféře, která na nich panuje.