Projekty ze strukturálních fondů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Přehled projektů OP VVV na FIT VUT v Brně za FIT:

 1. Název projektu: Moderní a otevřené studium techniky
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1111
  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  Zahájení projektu: 1. 9. 2017
  Ukončení projektu: 31. 12. 2022
  Celkové zdroje: 155 511 304,94 Kč
  Příspěvek ESF: 132 184 609,19 Kč
  Národní veřejné zdroje: 15 551 130,49 Kč
  Vlastní zdroje financování: 7 775 565,26 Kč

  Cílem projektu je:

  Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:

  • Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávací činnosti.
  • Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
  • Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře a podporovat podnikavost studentů.
  • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a zajistit jejich trvalé zlepšování.
  • V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
  • Využít širokou základnu spoluprací VUT s průmyslovými/aplikačními partnery pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
  • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v rámci výukového procesu.
  • Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
  • Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření, včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.
  • Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP a znevýhodněné studenty.
  • Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti a snižování tzv. drop-out efektu.
  • Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality i podpůrných služeb.
 2. Název projektu: VUT Příležitost
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1148
  Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645
  Zahájení projektu: 1. 3. 2017
  Ukončení projektu: 28. 2. 2021
  Celkové zdroje: 38 431 516,88 Kč
  Příspěvek ESF: 32 666 789,34 Kč
  Národní veřejné zdroje: 3 843 151,69 Kč
  Vlastní zdroje financování: 1 921 575,85 Kč

  Cíle projektu:

  Projekt rozvíjí současný systém komercializace na VUT v Brně. Stávající tým odborníků z oblasti ochrany duševního vlastnictví na centrální úrovni a manažerů transferu technologií působících na fakultách je díky projektu nově posílen pozicemi business development manažerů na jednotlivých fakultách či výzkumných centrech. Hlavním úkolem těchto pracovníků je další zacílení komercializace směřující k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi a rozvoj vztahů s aplikační sférou. Dále díky projektu rozšiřujeme právní podporu vědcům a cílem je rovněž metodicky uchopit a institucionálně ukotvit oblast oceňování duševního vlastnictví, tým obohacujeme o pozice právníka a metodika transferu technologií.

 3. Název projektu: Infrastruktura pro moderní studium IT
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1110
  Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547
  Zahájení projektu: 1. 10. 2017
  Ukončení projektu: 30. 9. 2022
  Celkové zdroje: 13 503 498,55 Kč
  Příspěvek ESIF: 11 477 973,76 Kč
  Národní veřejné zdroje: 1 350 349,86 Kč
  Vlastní zdroje financování: 675 174,93 Kč

  Cíle projektu:

  Modernizace učeben a přístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných předmětů a modernizace podpůrných multimediálních systémů přednáškových sálů s možností přenosu a záznamu (a pozdějšího zařazení výstupů systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnění výuky i teoreticky orientovaných předmětů. Tato modernizace zohledňuje potřeby trhu práce, na němž se uplatňují čerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároveň schopnostmi celoživotního učení.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Přehled projektů OP VK na FIT VUT v Brně:

 1. Název projektu: Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=442
  č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0067
  krátký název: TeamIT
  řešitel: Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.
  zahájení: 1. 9. 2009 ukončení: 31. 8. 2012
  celkový rozpočet: 19 568 854,00 Kč
 2. Název projektu: Vzdělávání v IT pro praxi
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=521
  č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0163
  krátký název: IT pro praxi
  řešitel: Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA.
  zahájení: 1. 10. 2010 ukončení: 31. 05. 2013
  celkový rozpočet: 12 634 490,18 Kč

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Přehled projektů OP VaVpI na FIT VUT v Brně:

 1. Název projektu: Centrum excelence IT4Innovations
  URL: http://www.it4i.eu/
  Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0070
  Zahájení projektu: 1. 7. 2011
  Ukončení projektu: 31. 12. 2015
  Celková výše dotace: 1 819 490 241,00 Kč
  Dotace poskytnutá EU: 1 546 566 704,85 Kč
  Dotace ze státního rozpočtu ČR: 272 923 536,15

  Konsorcium partnerů: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky AVČR

  Cílem projektu je:

  Hlavním přínosem projektu Centra Excelence IT4Innovations je vytvoření unikátní struktury národního a mezinárodního významu zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými jsou rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína a nanotechnologie a v neposlední řadě také informačních technologií samotných. Projekt Centra excelence IT4Innovations také představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti informatiky a výpočetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé řady moderních a progresivních technologií. Potenciální vznik takového centra evokuje další poptávku po nových sofistikovaných službách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního významu nebylo možné realizovat. Tímto způsobem vytváříme základnu pro těsné sepjetí základního a aplikovaného výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací.

  Základem plánovaného centra bude computing (počítání), který je vytknut před ostatní vědní disciplíny a formulován do tří vzájemně propojených klíčových oblastí výzkumu:

  • IT4People - výzkum zaměřený na zlepšení kvality života společnosti prostřednictvím moderních informačních technologiích.
  • SC4Industry - superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií(tvarové optimalizace, návrh materiálů, biomechanické simulace, ...).
  • Theory4IT - oblast zaměřená do základního výzkumu, a to především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod (dolování znalostí, teorie mravenišť).

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Přehled projektů OP PIK na FIT VUT v Brně:

 1. Název projektu: Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1051
  Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004722
  Zahájení projektu: 1. 7. 2016
  Ukončení projektu: 31. 12. 2018
  Celková výše dotace: 2 336 tis. Kč

  Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brně do firmy GEODROM, s. r. o., která se zabývá návrhem a vývojem přenosného mapovacího přístroje pro účely geodetického zaměření.

 2. Název projetu: Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1055
  Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030
  Zahájení projektu: 1. 1. 2017
  Ukončení projektu: 30. 09. 2018
  Celková výše dotace: 2 625 tis. Kč

  Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti pokročilých metod kalibrace, zpracování a analýzy sekvence snímků do firmy CAMEA spol. s r. o., která se zabývá vývojem moderních systémů zpracování obrazů a signálů.

Your IPv4 address: 34.204.179.0