Článek ve sborníku konference

CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits. In: Abstracts Proceedings of International FLASH Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2015, s. 52-53. ISBN 978-80-214-5270-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits
Název (cs):Problematika syntézy multifunkčních logických obvodů
Strany:52-53
Sborník:Abstracts Proceedings of International FLASH Conference
Konference:International IMAPS Flash Conference 2015
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
ISBN:978-80-214-5270-1
DOI:10.13140/RG.2.1.2202.9840
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Digital circuits, reconfiguration, polymorphic electronics, synthesis methods.
Anotace
V současné době je možno nalézt celou řadu aplikačních oblastí, v nichž je možno s úspěchem využít specifický typ obvodů, kde lze docílit změny vykonávané funkce s ohledem na aktuální podmínky či stav prostředí, v němž jsou nasazeny. Konvenční způsob řešení představuje návrh takového množství různých obvodových zapojení, aby došlo k pokrytí veškerých požadovaných funkcí, které jsou v dané situaci požadovány. Coby další krok pak přichází na řadu výběr aktuálně prováděné funkce pomocí techniky multiplexování. Zásadním problémem, který zde v tomto kontextu vyvstává, je souhrnná velikost implementace takovéhoto řešení na obvodové úrovni.

Pokrok v oblasti návrhových technik a komponent určených pro číslicové obvody jako takové, k němuž došlo v polední době, přinesl důležitý poznatek ohledně možného způsobu řešení zmiňovaného problému. Jedná se přístup, který vede při použití stavebních bloků s multifunkčními vlastnostmi, z pohledu prostorových nároků a časové složitosti, k velmi efektivnímu řešení. V tomto případě je instance multifunkčního obvodu koncipována coby kompaktní struktura skládající se právě z oněch multifunkčních komponent. Kromě toho jejich vzájemné propojení na obvodové úrovni beze změny pro všechny zamýšlené, a tedy přípustné, režimy činnosti. Předpokládá se pouze cílená změna funkce aktivně vykonávané v daný časový okamžik.

V případě jednoduchých obvodů lze jejich návrh provést takříkajíc manuálním způsobem či intuitivně. Nicméně se vzrůstající komplexitou řešeného problému, a tedy i navrhovaného obvodu, přestává být tento přístup dost dobře aplikovatelný. Tudíž je potřeba vyvinout odpovídající syntézní techniky a postupy. Z této skutečnosti vychází i hlavní cíl tohoto příspěvku, který se zabývá vlastním návrhem a implementací syntézní techniky pro polymorfní obvody. Vlastnosti navrženého řešení jsou otestovány na sadě obvodů definovaných v PLA formátu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Adam Crha and Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka
	and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek},
  title = {On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits},
  pages = {52--53},
  booktitle = {Abstracts Proceedings of International FLASH Conference},
  year = 2015,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
  ISBN = {978-80-214-5270-1},
  doi = {10.13140/RG.2.1.2202.9840},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11070}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77