Conference paper

KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
Publication language:sk
Original title:Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy
Title (cs):Simulace dopravy pro dlouhodobou předpověď stavu dopravy
Title (en):Trafic simulation for longterm forecasting
Pages:115-120
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Place:Bratislava, SK
Year:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Publisher:Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava
Keywords
Traffic, forecast, microsimulation, cellular automaton, validation, acceleration.
Annotation
This paper critically evaluate actual state-of-the-art traffic microsimulation tools. Their main problems regarding quality and simulation speed are introduced. The new microsimulation model, which will be used in the thesis, is also introduced. The hypothesis and the goals of whole thesis is resumed in the last section.
Abstract
V tomto príspevku sú vymenované najpoužívanejšie nástroje určené pre simuláciu dopravy na mikroskopickej úrovni. Článok ďalej vyčleňuje dva základné problémy súčasných mikrosimulátorov dopravy určených pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. Tými sú jednak kvalita či vernosť ale i obmedzená rýchlosť simulácie. V nasledujúcej časti je predstavený dopravný mikrosimulačný model založený na celulárnom automate (CA). Pre svoju vhodnosť je tento predmetom vlastných experimentov v rámci dizertačnej práce, ktorej hypotézy a ciele sú stanovené v predposlednej časti. Ako posledné nasleduje zhrnutie doterajších výsledkov a ďalšie smerovanie vlastnej práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek},
   title = {Simul{\'{a}}cie dopravy pre dlhodob{\'{u}}
	predpove{\v{d}} stavu dopravy},
   pages = {115--120},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9630}
}

Your IPv4 address: 34.204.179.0