Článek ve sborníku konference

RICHTA Tomáš a JANOUŠEK Vladimír. Data-Driven Maritime Processes Management Using Dynamically Reconfigurable Executable Models. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 1-10. ISBN 978-3-642-53855-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Data-Driven Maritime Processes Management Using Dynamically Reconfigurable Executable Models
Název (cs):Daty řízený management námořních procesů využívající dynamicky rekonfigurovatelné spustitelné modely
Strany:1-10
Sborník:Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017
Konference:Sixteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Berlin Heidelberg, DE
Rok:2017
ISBN:978-3-642-53855-1
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Reference Petri Nets, dynamic reconfigurability, executable models, model-driven development, formal specifications
Anotace
Námořní procesy jsou stejně tak jako další logisticky orientované procesy úzce propojeny s mechanickými zařízeními na kterých operují a stejně tak i se zapojenými lidmi. Typické operační problémy, jakými jsou správa lodi, kotvení, nakládání zboží, atd., stejně tak jako celková predikovatelnost průběhu celého procesu pak silně závisí na použitých automaizačních nástrojích. Některé ze soudobých přístupů využívají BPMN definice k přesnější a predikovatelnější správě procesů. Přesto těmto postupům chybí hlubší pokrytí technických zdrojů použitých v rámci řešení procesních úloh. Článek se zabývá popisem použití distribuovaného řídícícho systému založeného na modelech v Referenčních Petriho sítích ke správě logistických procesů a rozhodování. Architektura je založena na modelech v Referenčních Petriho sítích pokrývajících servisní vrstvu procesního managementu, používaného BPMN modely. Systémový model sestává ze sady uzlů a jejich detailního popisu fungování, stejně tak jako z použitých komunikačních kanálů. Vzhledem k definované sadě pravidel je spustitelný model založený na Referenčních Petriho sítích generovaný přímo ze systémové specifikace. Tento model může být také použit k simulaci logistických procesů a odhadům dob trvání jednotlivých kroků.  Stejně tak může být přeložen do interpretovatelné podoby zvané Bytekód Petriho sítí, který může být dynamicky instalován na libovolném uzlu infrastruktury. Pokud nastanou nějaké změny ve funkcionalitě, jsou přeloženy ze změn modelu do změn v bytekódu a instalován na odpovídajících uzlech. Důležitou vlastností popsaného přístupu je formálně definovaný a zároveň čitelný popis jednotlivých vrstev systémové funkcionality a stejně tak dynamická rekonfigurovatelnost cílového systému v rámci jeho běhu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Richta and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {Data-Driven Maritime Processes Management Using
	Dynamically Reconfigurable Executable Models},
   pages = {1--10},
   booktitle = {Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017},
   year = 2017,
   location = {Berlin Heidelberg, DE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {978-3-642-53855-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11289}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94