Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KOTÁSEK Zdeněk a KRČMA Martin. Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn: IEEE Computer Society, 2018, s. 1-4. ISBN 978-1-5386-7311-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Majority Type and Redundancy Level Influences on Redundant Data Types Approach for HLS
Název (cs):Vliv typu majoritní funkce a úrovně redundance na redundantní datové typy pro HLS
Strany:1-4
Sborník:2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC)
Konference:Baltic Electronics Conference 2018
Místo vydání:Tallinn, EE
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7311-9
DOI:10.1109/BEC.2018.8600951
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, HLS, redundantní datové typy, úroveň redundance, hlasovací člen, Catapult C, odolnost proti poruchám.
Anotace
Kvůli zvyšující se poptávce po spolehlivých výpočetních systémech do prostředí se zvýšeným výskytem poruch (např. vesmír, letectví atp.) vznikají nové techniky tzv. vkládání odolnosti proti poruchám. Dnešní systémy jsou velmi rozsáhlé a složité. Ke snížení složitosti návrhu a následné verifikace těchto systémů se využívá mj. vysokoúrovňové syntézy (High-Level Synthesis, HLS). V tomto výzkumu se zabýváme možností vkládání odolnosti proti poruchám do složitých systémů navrhovaných dle metodiky HLS. Při našem přístupu využíváme speciálně vytvořených datových typů, jež umí vkládat redundantní prvky do systému na úrovni popisu funkcí v realizovaném algoritmu. V tomto příspěvku jsou tyto techniky rozšířeny o nové typy odolnosti a rovněž o odlišnou architekturu hlasovacího členu. Systémy, do kterých byla vložena odlišná míra redundance za účelem zvýšení odolnosti, jsou následně testovány přímo v hardware pomocí umělé injektáže poruch do hradlového pole FPGA (Field Programmable Gate Array). Pro testování využíváme aplikace řídicí komponenty robota, jenž hledá cestu v bludišti. Článek rovněž popisuje proces vyhodnocení a korektnost nastavených parametrů tohoto procesu. Výsledky naznačují, že pro účely použití s redundantními datovými typy je vhodnější hlasovací člen založený na realizaci majoritní funkce po bitech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Martin Kr{\v{c}}ma},
  title = {Majority Type and Redundancy Level Influences on
	Redundant Data Types Approach for HLS},
  pages = {1--4},
  booktitle = {2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC)},
  year = 2018,
  location = {Tallinn, EE},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-7311-9},
  doi = {10.1109/BEC.2018.8600951},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11600}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94