Článek v časopise

KLÍMA Ondřej, NOVOBILSKÝ Petr, MADEJA Roman, BAŘINA David, CHROMÝ Adam, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Intensity-Based Nonoverlapping Area Registration Supporting "drop-Outs" in Terms of Model-Based Radiostereometric Analysis. Journal of Healthcare Engineering. London: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-10. ISSN 2040-2295.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Intensity-Based Nonoverlapping Area Registration Supporting "drop-Outs" in Terms of Model-Based Radiostereometric Analysis
Název (cs):Intenzitní registrace založená na nepřekrývajících se oblastech podporující "nespolehlivé části" pro využití v oblasti modelové radiostereometrie
Strany:1-10
Místo vydání:GB
Rok:2018
Časopis:Journal of Healthcare Engineering, roč. 2018, č. 1, London, GB
ISSN:2040-2295
DOI:10.1155/2018/8538125
Klíčová slova
Radiostereometric analysis, implant migration, pose estimation, intesity-based registration, OpenGL acceleration
Anotace
Modelová radiostereometrická analýza (MBRSA) je metoda pro přesné měření migrace protézy, která nevyžaduje značení implantátu pomocí tantalových markerů. Místo toho je poloha a rotace protézy určena pomocí 2D-3D registrace jejího virtuálního modelu do rentgenových stereo snímků. Typicky jde o registraci založenou na siluetách virtuálního modelu a hranách detekovaných v rentgenových snímcích. V této studii provádíme evaluaci nové intenzitní formulace dříve zveřejněného přístupu založeného na nepřekrývajících se oblastech (NOA). Registrace je schopna pracovat jak s binárními segmentacemi, tak s původními rentgenovými snímky. Na rozdíl formulace založené na siluetách je schopna vypořádat se s "nespolehlivými" částmi protézy. Vzhledem k přímočaré formulaci je metoda snadno akcelerovatelná za pomoci moderních grafických karet a umožňuje tak použití virtuálních modelů s vysokým počtem polygonů. Kromě toho, v případě využití binárních segmentací, je nepřekrývající se oblast jednoduše interpretovatelná a užitečná pro predikci přesnosti registrace. S využitím bezcementového implantátu Zweymüllerova typu a jeho naskenovaného virtuálního modelu byly provedeny in silico a fantomové evaluace přesnosti registrace. Pro iniciální odhad polohy s rozdílem oproti skutečné poloze omezeném na maximálně 4mm a 4° nebyla průměrná absolutní translační chyba vyšší než 0.042+-0.035 mm. Rotační chyba okolo proximodistální osy byla 0.181+-0.265°, chyba pro zbývající osy nebyla vyšší než 0.035+-0.037°.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and Petr Novobilsk{\'{y}}
	and Roman Madeja and David Ba{\v{r}}ina and Adam
	Chrom{\'{y}} and Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l and
	Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Intensity-Based Nonoverlapping Area Registration
	Supporting "drop-Outs" in Terms of
	Model-Based Radiostereometric Analysis},
   pages = {1--10},
   journal = {Journal of Healthcare Engineering},
   volume = 2018,
 number = 1,
   year = 2018,
   ISSN = {2040-2295},
   doi = {10.1155/2018/8538125},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11688}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205