Technical report

BURGET Radek. Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018.
Publication language:czech
Original title:Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury
Title (en):Distributed Processing and Analysis of the Social Network Data - Design and Implementation of a Distributed Architecture
Pages:22
Place:Brno, CZ
Year:2018
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconsoc_site-fit-tr-2018-07.pdf1,28 MB2019-06-20 12:57:18
^ Select all
With selected:
Annotation
Současné metody rekonstrukce a forenzní analýzy aktivity uživatelů se zaměřují prakticky výhradně na analýzu lokáních počítačů. Stále rostoucí popularita sociálních sítí ale způsobuje, že se stále více aktivit přesouvá právě na sociální sítě. Je proto nezbytné rozšířit analyzovanou časovou osu i o informace o aktivitách na sociálních sítích. V takovém případě je však nutné analyzovat velké množství zdrojů (např. profilů na sociálních sítích) a tedy získat a dále zpracovat velké množství dat. Je tedy nutné navrhnout škálovatelné řešení jak pro získávání, tak pro další analýzu dat ze sociálních sítí. V této technické zprávě se zaměřujeme na analýzu existujících modelů časové osy, existujících souvisejících softwarových řešení pro distribuované zpracování velkého množství dat a zejména na návrh architektury nástroje pro rekonstrukci a analýzu časové osy v distribuovaném prostředí. Rovněž se zabýváme implementací navrženého nástroje na platformě Apache Hadoop.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Radek Burget},
   title = {Distribuovan{\'{e}} zpracov{\'{a}}n{\'{i}} a
	anal{\'{y}}za dat ze soci{\'{a}}ln{\'{i}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}} - N{\'{a}}vrh a implementace
	distribuovan{\'{e}} architektury},
   pages = {22},
   year = {2018},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=11883}
}

Your IPv4 address: 34.229.113.106