Studijní obor
Výpočetní technika a informatika

Studijní program: Elektrotechnika a informatika, bakalářský, 3,5-letý
Zkratka:VTB
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2002/2003VTI - bakalář EI pro ak.r. 2002/3
2003/2004VTI - bakalář EI pro ak.r. 2003/4
2004/2005VTI - bakalář EI pro ak.r. 2004/5
2005/2006VTI - bakalář EI pro ak.r. 2005/6

Zařazení do studijního programu:
Obor Výpočetní technika a informatika (ve zkratce VTB) je jediným oborem tří a půlletého bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika, který je dobíhajícím studijním programem. Pravidla, kterými se řídí, jsou shodná s pravidly uvedenými u bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika.
Cíle studia:
Vychovat absolventy, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři a údržbáři jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má písemnou část a ústní část. Písemná část SZZ spočívá ve vypracování technické zprávy bakalářské práce podložené realizačními výstupy. Ústní část SZZ spočívá v obhajobě bakalářské práce a v odborné rozpravě. Odborná rozprava při ústní části SZZ vychází z vybraných povinných předmětů v bakalářském studijním programu na oboru VTB, kterými jsou Algoritmizace a datové struktury, Databázové systémy, Informační systémy, Logické systémy, Operační systémy 1, Personální počítače - technická péče, Projektování programových systémů, Výstavba počítačů a Základy počítačové grafiky. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa:
 • Absolvent oboru získá základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Absolvent oboru je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • Absolvent oboru je vychováván, aby se mohl v praxi uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, jako technik pro údržbu konfigurací, instalací a i jednotlivých počítačů, číslicových systémů a počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátor jednodušších aplikací a správce programů, databázových systémů a informačních systémů, jako správce počítačových sítí a systémů založených na počítačích. Uplatnění najde také jako kvalifikovaný podnikatel v oblasti výpočetní techniky.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním plánem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Informační systém pro podporu celoživotního vzdělávání.
 • Vyhodnocování uživatelských rozhraní.
 • Pseudobarvy při zobrazování medicínských obrazových dat.
 • Programové vybavení pro vyhodnocování stavu systému GPS.
 • Multirezoluční segmentace obrazů.
 • Verifikátor programů pro čipové karty.
 • Tvarová změna na 2D vektorových modelech.
 • Fraktálová komprese jednorozměrného signálu.
 • Interaktivní zobrazování interiérů budov.
 • Dynamické stínové mapy.

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199