Bakalářský studijní program
Elektrotechnika a informatika

Zkratka:EI-BC-3
Doba studia: 3,5 roky
Udělovaný titul: Bc.
Kód: B2612
Forma studia: prezenční
Způsob kontroly studia: kredity
Rok akreditace:0000
 
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
VTBVýpočetní technika a informatikačeštinaukončen
 
Cíle studia:
Cílem tohoto studijního programu je vychovat absolventy, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři a údržbáři jednodušších počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů, informačních systémů a počítačových sítí. Tento studijní program bude ukončen ke dni 31. října 2006. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni noví studenti.
 
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Předložit maturitní vysvědčení a mít standardní znalosti a dovednosti absolventa střední školy s maturitou. V ak. r. 2002/2003, a v letech následujících, nebyl otevřen 1. ročník třiapůlletého bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika.
 
Podmínky, které student musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
  • V průběhu bakalářského studia musí student získat minimálně 210 kreditů v předepsané skladbě z povinných předmětů, volitelných předmětů, a z předmětů všeobecně vzdělávacích včetně cizího jazyka. Povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského studia je zpracování bakalářské práce, její prezentace a obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika je dobíhající studijní program. Poslední termín řádné státní závěrečné zkoušky tohoto studijního programu bude v březnu r. 2006. U studentů, kteří nejpozději k březnu v r. 2006 nezískají 210 kreditů v předepsané kreditové skladbě, se bude individuálně hodnotit, zda mají možnost získat chybějící kredity za úspěšné složení zkoušek v předmětech letního semestru ak. r. 2005/2006. V případě příznivého nálezu bude takovým studentům povolen odklad řádného termínu státní závěrečné zkoušky na červen v r. 2006. U studentů, kteří ani k červnu v r. 2006 nezískají 210 kreditů v předepsané kreditové skladbě, a přitom nevznikne důvod pro ukončení jejich studia pro nesplnění podmínek studijního programu, bude nabídnut přechod do tříletého bakalářského studijního programu, který bude akreditovaný pro následný ak. r. 2006/2007.
 
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LS4.ZScelkem
Období výuky1313131313131391
Období zkoušek444444226
Odborná praxe       0
Období prázdnin252525 21
 
Pravidla zařazování předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
 
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). "Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3).
 
Informační zabezpečení:
 
Návaznost na další typy studijních programů:

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57