Studijní obor
Výpočetní technika a informatika

Studijní program: Výpočetní technika a informatika, doktorský, 4-letý
Zkratka:DVI4
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2007/2008VTI - doktor pro ak.r. 2007/8
2008/2009VTI - doktor pro ak.r. 2008/9
2009/2010VTI - doktor pro ak.r. 2009/10
2010/2011VTI - doktor pro ak.r. 2010/11
2011/2012VTI - doktor pro ak.r. 2011/12
2012/2013VTI - doktor pro ak.r. 2012/13
2013/2014VTI - doktor pro ak.r. 2013/14
2014/2015VTI - doktor pro ak.r. 2014/15
2015/2016VTI - doktor pro ak.r. 2015/16
2016/2017VTI - doktor pro ak.r. 2016/17
2017/2018VTI - doktor pro ak.r. 2017/18
2018/2019VTI - doktor pro ak.r. 2018/19

Zařazení do studijního programu:
Studijní obor je zařazen do stejnojmenného studijního programu a řídí se společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a zejména FEI VUT (budoucí FIT VUT), jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.
Cíle studia:
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, vypočetní techniky a informačních technologií. Toto vzdělání zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Rozsah státní závěrečné zkoušky je vymezen individuálním studijním plánem studenta a tématem jeho disertační práce. V průběhu zkoušky i v pojednání k tématu disertační práce prokazuje student znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání a to na úrovni převyšující úroveň znalostí v odpovídajícím magisterském studiu. Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
Profil absolventa:
 • Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií. Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních informačních technologií.
 • Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Obsah a rozsah odborné praxe:
V tomto doktorském studijním programu není předepsána odborná praxe.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Definice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
 • Dynamicky rekonfigurovatelné výpočetní architektury
 • Architektura technického a programového vybavení multiprocesorových systémů
 • Uplatnění formálních postupů při verifikaci testovatelnosti číslicového obvodu
 • Extrémně rychlé a přesné řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic
 • Paralelní kompilátory: modely, techniky a implementace
 • Prostředí pro modelování heterogenních systémů
 • Formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
 • Biometrické bezpečnostní systémy
 • Metody získávání znalostí z WWW
 • Automatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace
 • Akcelerace rozpoznávání rastrového obrazu

Vaše IPv4 adresa: 54.157.61.68