Studijní obor
Počítačové sítě a komunikace

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MSK
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2009/2010MSK pro ak.r. 2009/10
2010/2011MSK pro ak.r. 2010/11
2011/2012MSK pro ak.r. 2011/12
2012/2013MSK pro ak.r. 2012/13
2013/2014MSK pro ak.r. 2013/14
2014/2015MSK pro ak.r. 2014/15 (do zah.st. 2013/14)
2014/2015MSK pro ak.r. 2014/15 (od zah.st. 2014/15)
2015/2016MSK pro ak.r. 2015/16 (do zah.st. 2013/14)
2015/2016MSK pro ak.r. 2015/16 (od zah.st. 2014/15)
2016/2017MSK pro ak.r. 2016/17 (do zah. st. 2013/14)
2016/2017MSK pro ak.r. 2016/17 (od zah.st. 2014/15)
2017/2018MSK pro ak.r. 2017/18 (od zah.st. 2014/15)
2018/2019MSK pro ak.r. 2018/19
2019/2020MSK pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Počítačové sítě a komunikace (zkratka MSK) je jedním z oborů magisterského studijního programu Informační technologie. Obor se  společnými zásadami, podmínkami a kriterii, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Obor Počítačové sítě a komunikace se zabývá různými způsoby datového přenosu (např. kabelové, bezdrátové, mobilní), výstavbou počítačových sítí pro datové, hlasové i multimediální přenosy, včetně senzorových přenosů a přenosů v reálném čase. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačové komunikace , architektuře počítačových sítí, správě a tvorbě aplikací. Naučí se navrhovat různé typy komunikačních systémů, modelovat jejich chování, simulovat a testovat je. Získají znalosti týkající se hardwarového návrhu síťových prvků a zpracování signálů.  Naučí se vytvářet distribuované aplikace s podporou informačních a databázových systémů. Seznámí se se způsoby analýzy a návrhu bezpečnosti komunikace. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové sítě a komunikace", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MSK, kterými jsou Inteligentní systémy, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura a programování paralelních systémů, Paralelní a distribuované algoritmy, Bezpečnost informačních systémů, Bezdrátové a mobilní sítě, Prostředí distribuovaných aplikací, Pokročilé komunikační systémy, Matematické struktury v informatice, Teoretická informatika a Hardware/Software codesign. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů. Studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa:

 • Absolventi oboru se orientují v prostředí komunikačních a datových služeb.  Znají a jsou schopni použít prostředky pro návrh, analýzu a modelování komunikace. Umí vytvářet datové cesty (drátové, bezdrátové, mobilní), navrhovat a implementovat distribuované aplikace. Jsou schopni navrhovat a vytvářet komunikační rozhraní jak pro specializovaná zařízení, tak i pro obecné prvky komunikující na Internetu. Dokáží propojit komunikační technologie s potřebnými aplikacemi, např. databázovými a informačními  systémy, vytvářet specializované senzorové systémy apod.
 • Absolventi oboru získají všeobecný základ týkající se vytváření konvergetních sítí, které zahrnují jak počítačové sítě, tak mobilní, bezdrátové, senzorové či hlasové přenosy. Rozumí principům těchto technologií i způsobu jejich implementace. Mohou pracovat v jakémkoliv odvětví, kde se  využívá komunikace, ať už je to datová komunikace, IP telefonie, databázové a informační systémy, bezdrátové a mobilní služby či komunikace průmyslových zařízení.
 • Absolventi mohou najít uplatnění jako technici, projektanti  či administrátoři rozsáhlých i specializovaných počítačových sítí, systémový integrátoři či návrháři distribuovaných aplikací. Mohou pracovat u provozovatelů sítí, ve státních i soukromých institucích jako síťoví  administrátoři, v datových centrech, ve školství, zdravotnictví i průmyslu.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Praxe není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Statická analýza konfigurací aktivních síťových prvků
 • Využití SIP serveru na FIT pro IP telefonii
 • Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních prvků
 • Autentizace a autorizace uživatele v počítačových sítích nové generace
 • Grafický nástroj pro generování síťového provozu
 • Modelování směrovacích protokolů typu Link State
 • Možnosti nasazení IPv6 ve firemní LAN síti
 • Implementace OpenVPN na platformě Windows CE
 • Virtuální prostředí přístupu k uzlům v PlanetLab.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 84 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Server pro automatickou konfiguraci IPv6 tunelu
 • Modelování IPv6 v prostředí OMNeT++
 • Network Traffic Simulation and Generation
 • IPv6 geolokace a vizualizace
 • Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost
 • Rozpoznání užitečných dat pro zákonné odposlechy
 • Akcelerace šifrování přenosu síťových dat
 • Vyhledávání nejdelšího shodného prefixu ve vysokorychlostních sítích.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 34.228.38.35