Studijní obor
Bezpečnost informačních technologií

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MBS
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2009/2010MBS pro ak.r. 2009/10
2010/2011MBS pro ak.r. 2010/11
2011/2012MBS pro ak.r. 2011/12
2012/2013MBS pro ak.r. 2012/13
2013/2014MBS pro ak.r. 2013/14
2014/2015MBS pro ak.r. 2014/15
2015/2016MBS pro ak.r. 2015/16
2016/2017MBS pro ak.r. 2016/17
2017/2018MBS pro ak.r. 2017/18
2018/2019MBS pro ak.r. 2018/19
2019/2020MBS pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Bezpečnost informačních technologií je jedním z oborů magisterského studijního programu Informační technologie. Obor se  společnými zásadami, podmínkami a kriterii, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Studijní obor je zaměřen na pochopení principů vzniku bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Student se seznámí se základními principy bezpečnosti, pochopí  smysl bezpečnostních opatření v rozsáhlých informačních systémech. Student si osvojí principy řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních systémů.  V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti bezpečnosti informačních systémů, kryptografie, přenosu dat, kódování a biometrických systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací a verifikace  nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu vestavěných systémů a hardware, tvorby a správy software nebo počítačových sítí a komunikace.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Bezpečnost informačních systémů", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa:

 • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních technologií s důrazem na bezpečnostní komponenty a bezpečnostní funkce. Dovede integrovat technické a programové produkty při tvorbě bezpečných informačních systémů. Orientuje se v bezpečnostních technologiích a důležitých standardech používaných při tvorbě a provozu informačních systémů a umí je aplikovat.
 • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu bezpečnostních komponent programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům správy bezpečnosti a je schopen tyto aplikovat při vývoji počítačových systémů a sítí.
 • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, programátor, bezpečnostní architekt, správce informačních systémů a bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů s důrazem na bezpečnost a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Bezpečnost systémů pro VoIP
 • Bezpečnostní analýza WiFi sítí
 • Šifrování telefonních hovorů
 • Efektivní implementace eliptických křivek
 • Odolnost AES proti časovací analýze
 • Konfigurovatelná proxy pro zabezpečení elektronické pošty
 • Analýza kryptografických knihoven na postranní kanály
 • Vytváření modelu analýzy rizik
 • Biometrické rozpoznávání 3D obličejů
 • Biometrické testování živosti - optické vlastnosti.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 32 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Metriky pro detekci útoků v síťovém provozu
 • Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů
 • Techniky umělé inteligence pro detekci spamů
 • Užití techniky lámání hesel u komprimačních formátů RAR, ZIP a 7z a extrakce hesel z samorozbalovacích archivů
 • Analýza registrů Microsoft Windows.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.228.38.35