Specializace
Bioinformatika a biocomputing

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NBIO
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NBIO pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Studenti se seznámí s pokročilými algoritmy pro zpracování, analýzu a prezentaci biologických dat pocházejících zejména z oblastí genomiky a proteomiky. Studenti se naučí tyto algoritmy jednak aplikovat pro řešení konkrétních problémů z praxe, ale i vytvářet nové efektivní algoritmy. Seznámí se s databázemi biologických dat, které se standardně používají. Studenti porozumí konceptům molekulární genetiky a budou připraveni komunikovat s biology. Znalosti získané studiem biologických systémů budou schopni uplatnit při návrhu a realizaci nových algoritmů a výpočetních systémů inspirovaných biologickými procesy. Získají znalosti jak z vybraných oblastí počítání podle přírody (natural computing), mezi které patří evoluční algoritmy, umělé neuronové sítě, DNA počítání, nekonvenční počítače apod., tak i obecně ze strojového učení. Budou umět integrovat tyto biologií inspirované techniky do stávajících algoritmů a výpočetních systémů a tím vylepšit některé jejich parametry.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Bioinformatika a biocomputing se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Molekulární genetika, Bioninformatika, Pokročilá bioinformatika, Biologií inspirované počítání, Získávání znalostí z databází, Konvoluční neuronové sítě, Praktické paralelní programování).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Rekonstrukce repetitivních elementů DNA
  • Geometrické sémantické genetické programování
  • Principy a aplikace neuroevoluce
  • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech
  • Bioinformatický nástroj pro anotaci transposonů

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164