Specializace
Verifikace a testování software

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NVER
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NVER pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Verifikace a testování software se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Analýza systémů založených na modelech, Automatizované testování a dynamická analýza, Formální verifikace, Systémy odolné proti poruchám, Simulační nástroje a techniky, Bezpečnost informačních systémů).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Statická analýza v nástroji Facebook Infer zaměřená na detekci uváznutí 
 • Statická analýza programů s dynamickými datovými strukturami a další datovými typy v 2LS 
 • Refaktoring a verifikace kódu mkfs xfs
 • Generování modelů pro testy ze zdrojových kódů
 • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů
 • Generování testovacích vstupů podle stopy programu
 • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon
 • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon
 • Generátor testovacích běhů nad GUI
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách
 • Prostředí pro analýzu paralelních C/C++ programů
 • Automatická detekce degradace výkonu

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60