Specializace
Softwarové inženýrství

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NSEN
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NSEN pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Softwarové inženýrství je proces analýzy potřeb uživatelů, navrhování, konstruování a testování aplikací pro koncové uživatele. Cílem je seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů (IS) a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. Student se rovněž seznámí s metodikou a metodologií vývoje IS s ohledem na aktuální potřeby business sféry a se znalostními oblastmi managementu projektů. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, dolování z dat, získávání znalostí z dat, umělé inteligence, automatizovaného testování a strojového učení. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na mnohé aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Softwarové inženýrství se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení , Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Analýza systémů založených na modelech, Automatizované testování a dynamická analýza, Bezpečnost informačních systémů, Strategické řízení informačních systémů, Management projektů, Analýza a návrh softwarových systémů).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
 • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování informačních systémů a umí je aplikovat.
 • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům řízení projektu a je schopen tyto aplikovat při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Je schopen pracovat jak samostatně tak ve větším týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky své práce a dále se vzdělávat.
 • Možné uplatnění je v profesích jako manažer projektů, projektant informačních nebo obecně programových systémů, systémový integrátor, programátor, tester, správce databázových a informačních systémů, bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:
N/A (odborná praxe není součástí studijního programu ani specializace).
Příklad témat závěrečných prací:
 • Podpora průběžné integrace v rámci systému Copr
 • Modelování a řízení projektového portfolia
 • Nástroj pro tvorbu obsahu databáze pro účely testování software
 • Dolování neobvyklého chování v datech trajektorií
 • Generátory náhodných čísel pro kryptografii
 • Nástroj pro správu a vizualizaci rizik v managementu projektů
 • Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací
 • Simulátor dopravních infrastruktur a situací

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32