Specializace
Inteligentní systémy

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NISY
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NISY pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:
Specializace je zařazena do studijního programu ITAI a definuje 25% objemu studia, tedy 30 kreditů. Studenti jsou povinni absolvovat předměty ve skladbě v zařazení do semestrů podle studijního plánu povinné části a specializace, dalších 30 kreditů studenti volí libovolně.
Cíle studia:
Cílem studia je seznámit studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Inteligentní systémy se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Agentní a multiagentní systémy, Inteligentní systémy, Soft Computing, Získávání znalostí z databází, Simulační nástroje a techniky, Strojové učení a rozpoznávání).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Výsledné znalosti a dovednosti absolventa a možnosti jeho uplatnění:
 • Absolvent má všeobecné znalosti teorie inteligentních systémů a dovednosti navrhování, konstruování a aplikačního využití těchto systémů se speciálním zaměřením na problematiku počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, získávání znalostí z databází, inteligentních senzorových a řídicích systémů.
 • Absolvent jJe kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a konstrukce nejrůznějších inteligentních systémů, od jednoduchých vestavěných systémů v domácích spotřebičích po vysoce komplexní inteligentní systémy autonomních mobilních robotů.
 • Absolvent najde uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních a provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem systémů se zakomponovanými inteligentními podsystémy, dále v armádě, školství,  zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Detekce a klasifikace dopravních prostředků v obraze pomocí hlubokých neuronových sítí 
 • Uživatelské rozhraní pro přepis matrik 
 • Modelování na základě genealogických dat
 • Genetické algoritmy 
 • Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí
 • Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů
 • Word2vec modely s přidanou kontextovou informací
 • Rekonfigurovatelný IoT uzel na bázi ESP8266/ESP32

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164