Název:

Teorie obvodů

Zkratka:ITO
Ak.rok:ukončen 2014/2015
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITO/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:65200015
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Chaloupka Jan, Ing. (UITS)
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Nečasová Gabriela, Ing. (UITS)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Veigend Petr, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Prvky počítačů (IPR), UITS
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh lineárních elektrických obvodů. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.
Anotace:
  Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače. Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti. Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech. Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu lineárních elektrických obvodů. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
Osnova přednášek:
 
 • Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech.
 • Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích.
 • Aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí.
 • Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače.
 • Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti.
 • Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech.
 • Střídavá napětí a Fourierova řada.
 • Řešení RLC obvodů v komplexní rovině.
 • Frekvenční a fázové charakteristiky, kmitočtové filtry.
 • Simulace RLC obvodů.
 • Homogenní a nehomogenní vedení.
 • Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů.
 • Metody pro měření elektrických veličin.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Metoda smyčkových proudů
 • Metoda uzlových napětí
 • Theveninův teorém
 • Přechodné děje v RLC obvodech
Literatura referenční:
 
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Brančík, L.: Elektrotechnika I. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Sedláček, J., Dědková, J.: Elektrotechnika I - laboratorní a počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Sedláček, J., Valsa, J.: Elektrotechnika II. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Murina, M., Sedláček, J.: Elektrotechnika II - počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Přednášky v provedení PowerPoint
Literatura studijní:
 
 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška: Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 32 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213