Název:

Asemblery

Zkratka:IAS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60202000
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Cerhák Michal, Ing. (UITS)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS)
Kobliha Miloš, Ing. (UPSY)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Slaný Karel, Ing. (UPSY)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Strojově orientované jazyky (SOJ), FIT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s programováním počítačů na nejnižší úrovni se zaměřením na počítače PC s procesory Intel Pentium, a to především s číselnými soustavami, zobrazováním čísel bez a se znaménkem, s aritmetikou v dvojkové soustavě a se zobrazováním reálných čísel. Dále se základní architekturou procesorů Intel Pentium, s typy a adresováním operandů, se souborem celočíselných a FPU instrukcí, se základním jazykem a s typickými programovacími konstrukcemi.
Anotace:
  Číselné soustavy. Zobrazování celých čísel bez a se znaménkem, aritmetika ve dvojkové soustavě. Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler. Architektura procesorů Intel Pentium (registry, organizace hlavní paměti, přerušovací systém). Soubor celočíselných instrukcí. Programování na úrovni strojového jazyka. Jazyk symbolických instrukcí NASM, symbolické instrukce, direktivy, makroinstrukce. Překlad a sestavování. Standardní předávání řízení a parametrů při volání procedur a funkcí. Služby operačního systému. Programování periferií PC (videoRAM, myš, reproduktor). Zobrazování reálných čísel, standard IEEE. Architektura FPU a soubor instrukcí FPU. Programování FPU. Seznámení s FITkit.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Žádné.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s architekturou procesorů Intel Pentium (základní režim) včetně jednotky FPU a naučí se používat nejdůležitější celočíselné a FPU instrukce. Dále se naučí jazyk symbolických instrukcí NASM a budou schopni vytvářet programy v tomto jazyku a překládat tyto programy do spustitelných programů. Získají i základní vědomosti o předávání řízení a parametrů a o službách operačního systému a budou schopni tyto získané vědomosti prakticky používat.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti získají základní vědomosti o architektuře a činnosti procesoru, které patří k základním znalostem všech odborníků oboru IT. Naučí se řešit jednoduché problémy v jazyku symbolických instrukcí a vést řádnou dokumentaci elementárních počítačových programů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, číselné soustavy, aritmetika.
 2. Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler.
 3. Základní režim procesorů Pentium: soubor registrů, typy operandů, formát instrukcí, adresování paměti, přerušení.
 4. Soubor instrukcí procesorů Pentium. Celočíselné instrukce.
 5. Celočíselné instrukce, pokračování.
 6. Celočíselné instrukce, pokračování.
 7. Zásady programování ve strojovém jazyku, typické řídící konstrukce.
 8. Jazyk symbolických instrukcí.
 9. Jazyk symbolických instrukcí, pokračování.
 10. Programové moduly, knihovny, služby operačního systému. Procedury a funkce, standardní předávání řízení a parametrů.
 11. FPU procesorů Pentium.
 12. Soubor instrukcí FPU.
 13. FITkit.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Seznámení s překladačem (NASM) a sestavujícím programem (LINK).
 2. Zásady programování ve strojovém jazyku, typické řídící konstrukce.
 3. Jednoduché programy.
 4. Služby operačního systému. Programování periférií PC.
 5. Standardní předávání řízení a parametrů procedur a funkcí.
 6. Individuální složitější programy.
 7. Programování FPU.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • Marek, R.: Assembler pro PC - učíme se programovat v jazyce, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-843-0
 • Carter, P.: Assembly language tutorial, http://www.drpaulcarter.com/pcasm/, 2002
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Programy v počítačových cvičeních
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 15 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239