Název:

Seminář Java

Zkratka:IJA
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce Java.
Anotace:
  Objektová orientace. Přehled vlastností jazyka Java. Objektový model, objekty, třídy, programovací techniky, knihovny, vývojová prostředí. Návrhové vzory. Ladění a údržba programů. Grafická uživatelská rozhraní, vlákna. Základní přehled technologie Java Enterprise Edition.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti imperativního programování (jazyk C) a algoritmizace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost aplikace objektově orientovaného přístupu k tvorbě aplikací s využitím jazyka Java. Praktická zkušenost s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a využitím návrhových vzorů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Základy objektově orientovaného programování, znalost základních programovacích technik v Javě a návrhových vzorů.
Osnova seminářů:
 
 1. Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce, Java Virtual Machine (JVM). Základy OO: objekt, třída, rozhraní, abstrakce, zapouzdření, konstruktory.
 2. Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 3. Základy OO: dědičnost, polymorfismus. Inicializace objektu. Pole. Příkazy, základní operátory. Ladění programu (assert).
 4. Hierarchie dědičnosti, typová kontrola, typová konverze, porovnávání objektů. Rozhraní v Javě. Ladění programu.
 5. Výjimky. Abstraktní třídy, vnořené třídy, výčtový typ, varargs, statický import.
 6. Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina, mapa. Generické kontejnery. For-each loop, autoboxing.
 7. Vlákna (threads): sdílení, plánování, synchronizace.
 8. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Technika návrhu aplikace.
 9. Vstup/Výstup: práce se soubory, proudy, komprimace, serializace.
 10. Znovupoužitelnost, návrhové vzory.
 11. Generics. Zásady programování v Javě.
 12. JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector, profiling.
 13. Java 2 Enterprise Edition: základní přehled.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. domácí úkoly
 2. projekt (malá aplikace v Javě)
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), 2006, ISBN: 978-0131872486 [starší edice dostupné elektronicky na WWW]
 • Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java, 2. vydání, Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2653-3
 • S. Zakhour a kol.: Java 6, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1575-6
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování domácích úkolů a projektu.
Podmínky zápočtu:
  
 • Získat nejméně 1 bod z každého domácího úkolu.
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236