Název:

Numerická matematika a pravděpodobnost

Zkratka:INM
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26130130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Novák Michal, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT)
Přednášející:Novák Michal, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT)
Cvičící:Fuchs Petr, RNDr., Ph.D. (UMAT)
Novák Michal, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Matematická analýza (IMA), UMAT
 
Cíle předmětu:
  V první části předmětu bude student seznámen s některými numerickými metodami (aproximace funkcí, řešení nelineárních rovnic, přibližné určení derivace a integrálu, řešení diferenciálních rovnic) vhodnými k modelování různých problémů technické praxe. Druhá část předmětu poskytuje základní znalosti z teorie pravděpodobnosti (náhodný jev, pravděpodobnost, charakteristiky náhodných veličin, základní rozložení pravděpodobnosti) potřebné v navazujících předmětech k simulování náhodných procesů.
Anotace:
  Numerická matematika: Metrické prostory, Banachova věta. Řešení nelineárních rovnic. Aproximace funkcí, interpolace, metoda nejmenších čtverců, splajny. Numerická derivace a integrace. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic, jednokrokové a vícekrokové metody. Pravděpodobnost: Náhodný jev a operace s jevy, definice pravděpodobnosti, nezávislé jevy, úplná pravděpodobnost. Náhodná veličina, charakteristiky náhodných veličin. Nejužívanější rozložení, zákon velkých čísel, limitní věty. Základní principy statistického uvažování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Středoškolská matematika a vybrané položky z předmětů Diskrétní matematika a Matematická analýza.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané znalosti uplatní studenti při řešení projektů v odborných předmětech a v bakalářské práci. Numerické metody jsou při dnešním stavu výzkumu základním prvkem bádání i praxe.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do numerických metod.
 2. Numerické řešení soustav lineárních rovnic.
 3. Numerické řešení nelineárních rovnic a soustav nelineárních rovnic.
 4. Aproximace a interpolace.
 5. Numerické derivování a integrování.
 6. Úvod do problematiky diferenciálních rovnic, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu.
 7. Základní pojmy popisné statistiky. Grafické zobrazení statistických dat.
 8. Úvod do teorie pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní modely, podmíněná a úplná pravděpodobnost.
 9. Diskrétní a spojité náhodné veličiny.
 10. Některá diskrétní rozdělení pravděpodobnosti.
 11. Některá spojitá rozdělení pravděpodobnosti.
 12. Testování hypotéz.
 13. Rezerva, konzultace, opakování, příprava na zkoušku.
Osnova numerických cvičení:
 Budou probrána následující témata (položka neznamená "týden"):
 1. Klasická a geometrická pravděpodobnost.
 2. Podmíněná pravděpodobnost. Diskrétní a spojitá náhodná veličina.
 3. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny.
 4. Binomické rozdělení pravděpodobnosti, znaménkový test.
 5. Poissonovo a exponenciální rozdělení pravděpodobnosti. Teorie front.
 6. Rozdělení Ro, No. Aproximace Bi pomocí No. U-test.
 7. Test střední hodnoty průměru při známém rozptylu. Síla testu.
Osnova počítačových cvičení:
 Budou probrána následující témata (položka neznamená "týden"):
 1. Nelineární rovnice: Bisekce, regula falsi, iterační metoda, Newtonova metoda.
 2. Systém nelineárních rovnic.
 3. Interpolační polynom. Splajn.
 4. Metoda nejmenších čtverců.
 5. Numerické derivování a integrování.
 6. Obyčejné diferenciální rovnice, numerické řešení.
Literatura referenční:
 
 1. Ralston, A.: Základy numerické matematiky. Praha, Academia, 1978.
 2. Horová, I.: Numerické metody. Skriptum PřF MU Brno, 1999.
 3. Maroš, B., Marošová, M.: Základy numerické matematiky. Skriptum FSI VUT Brno, 1997.
 4. Loftus, J., Loftus, E.: Essence of Statistics. Second Edition, Alfred A. Knopf, New York 1988.
 5. Taha, H.A.: Operations Research. An Introduction. Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, New York 1989.
 6. Montgomery, D.C., Runger, G.C.: Applied Statistics and Probability for Engineers. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York 2003.
Literatura studijní:
 
 • Fajmon, B., Hlavičková, I., Novák, M., Vítovec, J.: Numerická matematika a pravděpodobnost (Informační technologie), VUT v Brně, 2014
 • Hlavičková, I., Hliněná, D.: Matematika 3. Sbírka úloh z pravděpodobnosti. VUT v Brně, 2015
 • Hlavičková, I., Novák, M.: Matematika 3 (zkrácená celoobrazovková verze učebního textu). VUT v Brně , 2014
 • Novák, M.: Matematika 3 (komentovaná zkoušková zadání pro kombinovanou formu studia). VUT v Brně, 2014
 • Novák, M.: Mathematics 3 (Numerical methods: Exercise Book), 2014
Kontrolovaná výuka:
  10 průběžných testů podle upřesnění vyučujících.
Průběžná kontrola studia:
  
 • 10 krátkých písemných testů po 3 bodech: 30 bodů,
 • závěrečná zkouška: 70 bodů.
  Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS je 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Alespoň 10 bodů z průběžných testů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213