Název:

Návrh počítačových systémů

Zkratka:INP
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/INP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:396007
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:52150033
Garant:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh číslicových systémů (INC), UPSY
Programování na strojové úrovni (ISU), UITS
Navazující:
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s výstavbou a činností jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače, s algoritmy základních operací v pevné a pohyblivé řádové čárce, způsobem jejich řízení a s komunikací mezi jednotlivými podsystémy.
Anotace:
  Princip procesoru. Úvod do VHDL. Koncepce počítačů von Neumannova typu. Typy informace, její zobrazení a kódování. Instrukce, jejich formáty a kódování, způsoby adresování, architektura ISA. Modelování algoritmů a subsystémů ve VHDL. Řetězené zpracování. Aritmetické a logické operace. Algoritmy a funkční jednotky. Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace. Paměti: typy, organizace, řízení. Hierarchie pamětí, rychlá vyrovnávací paměť. Periferní jednotky, sběrnice a jejich řízení. Měření výkonnosti. Spolehlivost výpočetních systémů. Úvod do paralelních architektur.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Boolovská algebra, základy teorie elektrických obvodů, základní stavební prvky počítačů, návrh kombinačních a sekvenčních obvodů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti jsou schopni popsat činnost jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače a jejich vzájemnou komunikaci pomocí jazyka VHDL.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Představa o vývojových trendech a možnostech výpočetní techniky.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, princip činnosti procesoru.
 • Reprezentace dat, přesnost a chyby.  
 • Instrukční soubory, registrové struktury.
 • Modelování ve VHDL.
 • Řetězené zpracování informace.
 • Algoritmy operací v pevné řádové čárce.
 • Algoritmy operací v pohyblivé řádové čárce, iterační algoritmy.
 • Řadiče.
 • Paměti, rychlá vyrovnávací paměť.
 • Sběrnice, připojování a ovládání periferií.
 • Výkonnost počítačů a měření výkonnosti.
 • Spolehlivost výpočetních systémů.
 • Úvod do paralelních architektur.
Osnova numerických cvičení:
 
 • VHDL
 • Procesor ve VHDL
 • Huffmanův a Hammingův kód, kód zbytkových tříd
 • Sčítačky, násobičky
 • Dělení a iterační algoritmy
 • Výkonnost, spolehlivost
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • V průběhu semestru budou zadány 2 projekty.
Literatura referenční:
 
 • Hennessy, J. L., Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996
 • Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.: Computer Organization, 5th edition, McGraw Hill, 2002
Literatura studijní:
 
 • Drábek, V.: Výstavba počítačů, skripta VUT v Brně, PC-DIR, Brno, 1995
 • Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - technická literatura, Praha, 2006
 • Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Skriptum FIT VUT v Brně, 2004, 170 s., ISBN 80-214-2608-X 
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách dostupný na internetových stránkách kurzu. 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Závěrečná zkouška, půlsemestrální zkouška a vypracování projektů v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 20 bodů během semestru, tj. z půlsemestrální zkoušky anebo z projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Bez zápočtu se student nemůže zúčastnit zkoušky.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213