Název:

Principy programovacích jazyků a OOP

Zkratka:IPP
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Přednášející:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Kocman Radim, Ing. (UIFS)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Kučera Jiří, Ing. (UIFS)
Láznička Stanislav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na užití a zpracování jednotlivých typů jazyků.
Anotace:
  Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Z programovacích technik návrhové vzory. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů programovacích jazyků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Užití vybraných návrhových vzorů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 2. Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 3. Blokově strukturované jazyky
 4. Modulární jazyky
 5. Objektově orientované jazyky
 6. Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 7. Návrhové vzory
 8. Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 9. Funkcionální jazyky
 10. Logické programovací jazyky
 11. Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 12. Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 13. Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Jednoduchý program, či programy/skripty psané v zadaném jazyce spolu s odpovídající dokumentací.
Literatura referenční:
 
 • Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
 • MacLennan, B.J.: Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation (3rd Edition). Oxford University Press, 1999.
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - I, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP I, VUT FIT, 2006
 • Křivka, Z., Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - II, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP II, VUT FIT, 2008
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - III, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP III, VUT FIT, 2006
Kontrolovaná výuka:
  
 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (implementace jednoho či více programů, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, 2 opravné termíny. (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.)
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech - 20 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100