Název:

Elektronika pro informační technologie

Zkratka:IEL
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IEL/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3961208
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:551501812
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Čekan Ondřej, Ing. (UPSY)
Chaloupka Jan, Ing. (UITS)
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Nečasová Gabriela, Ing. (UITS)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY)
Riša Michal, Ing. (UPSY)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Veigend Petr, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Prvky počítačů (IPR), UITS
Teorie obvodů (ITO), UITS
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy využití vybraných metod pro popis a analýzu činnosti elektronických obvodů s  praktickou návazností  na informační technologie. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními. Získat praktické znalosti při práci se základními elektronickými obvody v laboratoři.
Anotace:
  Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření signálů na vedení. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Polovodičové součástky, bipolární technologie, PN přechod, dioda. Bipolární tranzistory, tranzistor jako spínač. Unipolární tranzistory, hradla TTL a CMOS (logické úrovně, příkon). Operační zesilovače. Číslicově-analogový převodník. Analogově-číslicové  převodníky. Přehled důležitých elektronických obvodů. Mikroelektronika, principy výroby integrovaných obvodů. Metody pro měření elektrických a neelektrických veličin. Moderní měřicí technika. Principy a použití číslicových měřících přístrojů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti elektronických obvodů, které mají praktickou návaznost na informační technologie. Znalost  bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
Osnova přednášek:
 
 1. Matematika pro teorii obvodů (analytické a numerické výpočty), základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech.
 2. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických odporových obvodech (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony)
 3. Odporové sítě s jedním a více napájecími  stejnosměrnými zdroji, analýza obvodů pomocí metody zjednodušování 
 4. Věty o náhradních zdrojích (Theveninův teorém), metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, princip superpozice
 5. Obecný matematický popis obvodů RC, RL, RLC.  RC, RL a RLC obvody s napájecími stejnosměrnými zdroji napětí. Přechodové jevy
 6. Střídavá napětí a Fourierova řada, řešení RLC obvodů.  RLC obvody v impulsním režimu, kmitočtové filtry
 7. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření signálů na vedení. Přenos signálů
 8. Polovodičové součástky, bipolární technologie, PN přechod, dioda
 9. Bipolární tranzistory, tranzistor jako spínač  
 10. Unipolární tranzistory, hradla TTL a CMOS (logické úrovně, příkon)
 11. Operační zesilovač (ideální) s váhovými odporovými sítěmi. Číslicově-analogový převodník. Analogově-číslicové  převodníky.
 12. Přehled důležitých elektronických obvodů (napájecí zdroje, stabilizátory, oscilátory, multivibrátory, bistabilní klopný obvod, Schmittův klopný obvod, časovač, komparátor, vysílač, přijímač). Mikroelektronika, principy výroby integrovaných obvodů
 13. Metody pro měření elektrických a neelektrických  veličin. Moderní měřicí technika. Principy a použití číslicových měřících přístrojů
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Odporové sítě. Praktická zapojení. Editor a simulátor elektrických obvodů připojených na zdroj  stejnosměrného napětí. Audiovizuální ukázky
 2. RLC obvody, přechodné děje. Praktická zapojení. Editor a simulátor RLC elektrických obvodů připojených na zdroj střídavého napětí. Audiovizuální ukázky
 3. Bipolární technologie, dioda. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
 4. Bipolární technologie, tranzistor. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
 5. A/D a D/A převodníky. Audio-vizuální ukázky práce s profesionálními elektronickými přístroji
 6. Přenos signálů. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Odporové sítě. Praktická zapojení. Editor a simulátor elektrických obvodů připojených na zdroj  stejnosměrného napětí
 2. RLC obvody, přechodné děje. Praktická zapojení. Editor a simulátor RLC elektrických obvodů připojených na zdroj střídavého napětí
 3. Bipolární technologie, dioda. Praktická zapojení ve stejnosměrných a střídavých obvodech. Měření voltampérové charakteristiky diody
 4. Bipolární technologie, tranzistor. Praktická zapojení. Měření voltampérových charakteristik tranzistoru
 5. A/D a D/A převodníky. Audio-vizuální ukázky práce s profesionálními elektronickými přístroji
 6. Přenos signálů. Praktická zapojení
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zhodnocení předmětu na vybraných příkladech z oblasti:
 1. Metoda smyčkových proudů
 2. Metoda uzlových napětí
 3. Theveninův teorém
 4. Přechodné děje v RLC obvodech
Literatura referenční:
 
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Brančík, L.: Elektrotechnika I. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Sedláček, J., Dědková, J.: Elektrotechnika I - laboratorní a počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Sedláček, J., Valsa, J.: Elektrotechnika II. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Murina, M., Sedláček, J.: Elektrotechnika II - počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
 • Přednášky v provedení PowerPoint
Literatura studijní:
 
 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška: Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  V průběhu semestru je bodově hodnoceno 6 laboratoří (každá za maximálně 3 body), semestrální projekt (max. 12 bodů) a půlsemestrální zkouška (max. 15 bodů).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.193.41