Název:

Matematický seminář

Zkratka:ISM
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Fuchs Petr, RNDr., Ph.D. (UMAT)
Cvičící:Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT)
Šafařík Jan, Mgr. et Mgr. (FEKT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
Navazující:
Matematická analýza (IMA), UMAT
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří při přijímací zkoušce z matematiky dosáhli méně než 500 bodů.
Anotace:
  Středoškolská matematika bez diferenciálního a integrálního počtu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost formálního matematického vyjadřování.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Základní pojmy teorie množin
 2. Výroková a predikátová logika
 3. Metody důkazu a matematická indukce
 4. Vektory a analytická geometrie
 5. Soustavy lineárních rovnic a matice
 6. Polynomy
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Elementární funkce a pojem limity
 9. Rovnice a nerovnice
 10. Posloupnosti a řady
 11. Komplexní čísla
 12. Kombinatorika
Literatura referenční:
 
 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.
Literatura studijní:
 
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.
Průběžná kontrola studia:
  Dvě kontrolní písemky (v 6. a ve 12. týdnu) na probranou látku.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:
 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání hodnocení alespoň 50 % z každé kontrolní písemky.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239