Název:

Signály a systémy

Zkratka:ISS
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:512501212
Garant:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Egorova Ekaterina, Ing. (UPGM)
Fér Radek, Ing. (UPGM)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM)
Ondel Lucas, Mgr. (UPGM)
Pešán Jan, Ing. (UPGM)
Silnova Anna, MSc. (UPGM)
Skácel Miroslav, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Matematická analýza (IMA), UMAT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s  teorií signálů a lineárních systémů se spojitým a s diskrétním časem, a s teorií náhodných signálů. Předmět klade důraz na spektrální analýzu a lineární filtraci jako dva základní bloky moderních komunikačních systémů.
Anotace:
  Spojité a diskrétní signály, diskrétní a spojité systémy. Konvoluce. Spektrální analýza spojitých signálů - Fourierova řada (FŘ), Fourierova transformace (FT). Systémy se spojitým časem. Vzorkování a rekonstrukce. Diskrétní signály a jejich frekvenční analýza - Diskrétní Fourierova řada (DFŘ), Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Diskrétní systémy. Dvourozměrné (2D) signály a systémy. Náhodné signály.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  základní znalosti matematiky a statistiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti si osvojí základní teoretické znalosti v oblasti popisu a analýzy spojitých a diskrétních signálů a lineárních systémů. Získají rovněž praktické dovednosti při analýze a filtraci signálů v prostředí MATLAB.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si prohloubí znalosti matematiky a statistiky a aplikují je na reálné problémy zpracování signálů. Během kursu získají důkladné znalosti matematického a vizualizačního SW Matlab.
Osnova přednášek:
 
 1. Číslicové filtry - základy a praktické využití
 2. Frekvenční analýza pomocí DFT - základy a praktické využití
 3. Zpracování obrazů (2D signály) - základy a praktické využití
 4. Náhodné signály - základy a praktické využití
 5. Aplikace zpracování signálů a úvod do teorie
 6. Frekvenční analýza spojitých signálů
 7. Systémy se spojitým časem
 8. Od spojitého k diskrétnímu - vzorkování, kvantování
 9. Diskrétní signály detailněji
 10. Číslicová filtrace detailněji
 11. Náhodné signály detailněji
 12. Aplikace a pokročilá témata zpracování signálů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvod do MATLABu
 2. Projekce do bází a Fourierova řada 
 3. Zpracování zvuku 
 4. Zpracování obrazu 
 5. Náhodné signály 
 6. Vzorkování, kvantování a aliasing
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt je zaměřen na zpracování obrazu, viz http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/#proj
Literatura referenční:
 
 • Oppenheim A.V., Wilski A.S.: Signals and systems, Prentice Hall, 1997
Literatura studijní:
 
 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/
 • Jan, J., Kozumplík, J.: Systémy, procesy a signály. Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 2000.
 • Šebesta V.: Systémy, procesy a signály I., Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 1997.
 • Jan J., Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, VUTIUM, 2002, ISBN 80-214-1558-4.
Kontrolovaná výuka:
  
 • účast v počítačových cvičeních není kontrolovaná, ale aktivní účast a předvedení výsledků každého cvičení je hodnocena 2 body. 
 • Skupiny v počítačových laboratořích jsou organizovány na základě zapisování do rozvrhových oken.
Průběžná kontrola studia:
  
 • aktivní účast na počítačových cvičeních a předložení výsledků: po 2 bodech, celkem 12b.
 • půlsemestrální zkouška, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, 25b.
 • odevzdání projektu - 12b.
 • závěrečná zkouška - 51b, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, k disposici bude seznam základních rovnic. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 17 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26