Název:

Typografie a publikování

Zkratka:ITY
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITY/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc. (UITS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Anotace:
  Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu jsou znalosti studujících ověřeny závěrečným testem.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Textové editory, jazyk HTML.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.
Osnova přednášek:
 
 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
 • ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011.
Literatura studijní:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce, vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním individuálních projektů a závěrečným testem.
Průběžná kontrola studia:
  Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečný test až 30 bodů.
Podmínky zápočtu:
  V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57