Název:

Seminář VHDL

Zkratka:IVH
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinně volitelný - skupina T
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IVH/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Přednášející:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Návrh číslicových systémů (INC), UPSY
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se syntaxí a sémantikou jazyka pro popis hardware (VHDL), s jeho využitím nejen pro modelování a simulaci ale především jako popisného jazyka využívaného při vytváření a syntéze komplexních číslicových systémů. Součástí předmětu bude představení programovacích technik umožňujících efektivní návrh hardware za pomocí profesionálních vývojových prostředků (ModelSIM, XILINX ISE), které se staly defacto průmyslovým standardem.
Doporučení / motivace:
Seminář VHDL slouží jako podpora výuky VHDL v předmětech INC a INP a je doporučen k prohloubení znalosti jazyka a problematiky moderního návrhu hardware. Studenti získají podrobnější znalost jazyka VHDL nejen po teoretické stránce ale i po stránce praktické - k praktickému ověření lze využít přípravku FITkit, který obsahuje moderní programovatelné hradlové pole FPGA firmy XILINX. Zvládnutí jazyka pro popis hardware je klíčovým prvkem pro úspěšný a efektivní návrh systémů na bázi FPGA, které zaujímají dominantní postavení především v oblasti vysoce náročných výpočtů (akcelerace síťových operací, akcelerace zpracování číslicových jednorozměrných a vícerozměrných dat, akcelerace bioinformatických úloh, kryptografických aplikací apod.), kde akcelerační platformy využívající FPGA dosahují výrazného urychlení a minimálních hodnot příkonu oproti běžných softwarovým technikám paralelizace. Znalost technik popisu syntetizovatelného hardware dává možnost se aktivně zapojit do řady výzkumných projektů v oblasti zpracování síťových dat a bezpečnosti, ve kterých se spolupracuje např. s firmou Seznam.cz, sdružením Cesnet či správcem domény NIC. Oproti návrhu software je oblast hardware poměrně specifickou doménou umožňující stále nacházet inovativní řešení a algoritmy, což dokazuje řada prestižních ocenění, které získali studenti v posledních letech za své bakalářské či diplomové práce.
Anotace:
  Předmět je koncipován tak, aby si student osvojil principy paralelního popisu hardware a prakticky zvládnul techniky umožňujících tvorbu syntetizovatelného hardware. Jazyk VHDL bude probírán z dvou rovin - VHDL jako modelovací prostředek a VHDL jako jazyk pro popis hardware. V první části budou zopakovány nezbytné pojmy z číslicové techniky a představen detailně jazyk VHDL. V druhé části předmětu budou rozebrány techniky popisu hardware (strukturní, dataflow, behaviorální), popisu kombinačních obvodů a následně sekvenčních obvodů. Dále bude diskutováno modelování a simulace číslicových systémů a jejich následná syntéza v FPGA. V závěru bude ukázán návrh několika systémů od jednodušších (řízení LED displeje) po komplexní obvody jako je např. procesor.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy programování. Základy týkající se Boolovy algebry.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student bude schopen pomocí jazyka VHDL popsat komplexní číslicové systémy tak, aby systém bylo možné fyzicky implementovat. Předmět je vhodnou korekvizitní podporou předmětu INC v 1BIT, a také podporuje předmět INP ve 2BIT.
Osnova seminářů:
 
 1. Moderní návrh hardware (design flow), jazyky pro popis hardware (VHDL, Verilog), FPGA, úvod do číslicových systémů.
 2. Základní konstrukce jazyka VHDL, lexikální popis, zdrojový text ve VHDL.
 3. Datové typy, datové objekty, třídy objektů, deklarace datových objektů.
 4. Příkazy jazyka VHDL
 5. Pokročilé vlastnosti jazyka VHDL, zpoždění a plánování času.
 6. Popis kombinačních obvodů, třístavové obvody.
 7. Popis synchronních sekvenčních obvodů, popis konečných automatů, asynchronní sekvenční obvody.
 8. Modelování obvodů a událostně řízená simulace, testování obvodů a návrh testů, funkční simulace (ModelSIM), co-simulace.
 9. Syntéza obvodů, omezení (constraints), syntéza pro FPGA, časová simulace.
 10. Pokročilé techniky (pipelining, retiming, sdílení komponent, flattening a strukturování)
 11. Příkladová studie komplexních obvodů: řízení maticového LED displeje, UART, ETHERNET
 12. Příkladová studie komplexních obvodů: RISC procesor
 13. Obvody FPGA, využití masivního paralelismu v kryptografii (RC4, DES), DNA-alignment
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt.
Literatura referenční:
 
 • Chang, K.C.: Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis, IEEE Computer Society Press, 1997
 • Armstrong, J.R. - Gray F.G.: Structured Logic Design with VHDL, Prentice-Hall, 1993
 • Armstrong, J.R. - Gray, F.G.: VHDL Design Representation and Synthesis, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-021670-4, 2000
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování a obhájení projektu včetně odevzdání technické zprávy.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno obhájením projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100