Název:

Použití PC v měřicí technice

Zkratka:IPMT
Ak.rok:ukončen 2015/2016 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2603900
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. (UAMT)
Přednášející:Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se aspekty použití personálních počítačů v měřicí technice. Získat přehled o komerčně dostupném programovém vybavení určeného pro přípravu a relizaci experimentu. Získat znalosti pro efektivní výběr SW i HW pro tento účel. Procvičit si získané znalosti na vývojových verzích SW, práce s tímto SW a skutečnými přístroji.
Anotace:
  Základní aplikace PC v měřicí technice. Virtuální instrumentace. Dělení používaného programového vybavení. Software pro zpracování naměřených dat, plánování experimentu, sběr dat z experimentu, pro konstrukci a simulaci. Přehled firemního SW světových výrobců. Přehled software pro konstrukci měřicích přístrojů. Statistické programy. Programový systém LabWindows, LabVIEW. Technické prostředky, měřicí karty pro PC.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Práce s osobním počítačem a základní přehled o elektrotechnice.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost pracovat s měřicími systémy a podílet se na jejich návrhu.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, obsah předmětu, měřicí techniky, využití PC k automatizaci měření. Základní aplikace počítačův měření pro on-line, off-line.
 2. Dělení používaného software, příklady komerčních produktů.
 3. Software pro návrh měřicích přístrojů.
 4. Software pro statistické výpočty. Vizualizace naměřených výsledků. HiQ (NI).
 5. LabWindows: Struktura, základní prostředí, programovací jazyk. Knihovny: Knihovna Formatting and I/O.
 6. LabWindows: Knihovna Advanced Analysis, uživatelské rozhraní.
 7. Základní principy komunikace měřicích přístrojů s PC, RS..., GPIB, VXI.
 8. Komerčně dostupné karty pro měřící techniku a PC-dělení, příklady, doplňky.
 9. LabWindows: Tvorba přístrojových knihoven.
 10. LabWindows: Knihovna Data Acqusition, knihovny GPIB a RS232, nadstavby.
 11. LabVIEW: Základní prostředí, tvorba programů, knihovny.
 12. LabVIEW: Nadstavby, příklady aplikací .
 13. Distribuované měřicí systémy s využitím počítačové.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Samostatná práce měřič charakteristik nelineárního prvku na bázi systému GPIB.
 • Samostatná práce kalibrace zdroje napětí na bázi systému GPIB.
 • Samostatná práce osciloskop, spektrální analyzátor na bázi karty PC-LPM-16.
 • Samostatná práce měření frekvenčních charekteristik na bázi systému GPIB.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Úvod.
 • Komerčně dostupné programy pro jednoduché měřicí úlohy.
 • Programy pro měření firmy Hewlett-Packard, VEE.
 • Návrhový software EAGLE, Systém TestPoint.
 • LabWindows Ovládání základního prostředí, práce s knihovnami,práce s uživatelským rozhraním.
 • LabWindows Samostatná práce.
 • LabVIEW (prostředí, jednoduché programy).
 • LabVIEW I Samostatná práce
 • Písemný test.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 SW pro řízení měřicího systému vypracovaný v systému LabVIEW nebo LabWindows.
Literatura referenční:
 
 • Kocourek: Elektronické měřicí systémy, ČVUT Praha.
 • Firemní literatura Hewlett-Packard.
 • Firemní literatura National Instruments.
Literatura studijní:
 
 • Čejka, M.: Stručný obsah přednášek předmětu PMT, soubory na disku.
 • Čejka, M.: LabWINDOWS, soubory na disku.
 • Čejka, M.: LabVIEW, soubory na disku.
 • Server: http://www.ni.com, http://www.agilent.com
Kontrolovaná výuka:
  Účast na cvičeních, písemný test, zpracování a předvedení zadané úlohy na počítači.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, funkčnost projektu.
Podmínky zápočtu:
  Účast na cvičeních, písemný test, zpracování a předvedení zadané úlohy na počítači.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77