Název:

Účetnictví

Zkratka:IUCE
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Přednášející:Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP)
Zemánková Lenka, Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informatiky FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.
Anotace:
  Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v podniku.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.
Osnova přednášek:
 
 1. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
 2. Rozvaha. Změny v rozvaze.
 3. Oceňování aktiv a závazků.
 4. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.
 5. Peněžní toky.
 6. Právní úprava účetnictví v ČR.
Osnova numerických cvičení:
 Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.
Literatura studijní:
 
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5.
 • Kovanicová, D. Finanční účetnictví - světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 023, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2014. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2014. 1144 s. ISBN 978-80-7263-853-6.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na cvičeních je kontrolovaná.
Průběžná kontrola studia:
  Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test s výběrem odpovědí, ze kterého musí získat student minimálně 30 bodů z celkových 60 bodů.
Hodnocení za předmět:
Body získané ze zápočtové písemky a zkouškového testu se sčítají. Výsledné hodnocení za předmět se provádí podle klasifikační stupnice ECTS.
Podmínky zápočtu:
  Zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 20 bodů z celkového počtu 40 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26