Název:

Základy financování

Zkratka:IZFI
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Cvičící:Estélyiová Kristína, Ing. (FP)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
Prerekvizity: 
Principy podvojného účetnictví (IUCE), UI
Základy ekonomie podniku (IZEP), UM
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
Anotace:
  Finanční cíle a principy finančního řízení. Finanční aspekty zakládání podniku. Struktura a oceňování podnikového majetku a zdrojů financování. Investiční rozhodování. Řízení oběžného majetku a likvidity. Finanční okolí podniku.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti o podvojném účetnictví, základech ekonomie a základech ekonomie podniku.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do předmětu. Finanční aspekty zakládání podniku. Zakladatelský rozpočet.
 2. Časová hodnota peněz.
 3. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování.
 4. Rozvaha a její struktura. (VZZ a přehled o peněžním toku)
 5. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich spotřeba. (Příjmy a výdaje)
 6. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky.
 7. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky.
 8. Investiční rozhodování. Etapy investičního procesu. Metody hodnocení investičních projektů.
 9. Zdroje financování. Interní zdroje financování.
 10. Krátkodobé financování (dodavatelský úvěr, bankovní úvěry, podpůrné programy).
 11. Dlouhodobé zdroje financování.
 12. Finanční okolí podniku - instituce a uspořádání finančního trhu.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Obsah předmětu, požadavky na zápočet, časová hodnota peněz- úročení
 2. Základy finanční matematiky- spoření, efektivní úroková sazba
 3. Finanční matematika- důchody
 4. Sestavení zahajovací rozvahy- zakladatelský rozpočet
 5. Kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu, výběr právní formy podnikání
 6. TEST
 7. Cash Flow 1
 8. Cash Flow 2
 9. Řízení oběžného majetku- řízení zásob, plánování pohledávek z obchodního styku
 10. Externí zdroje financování- obratový cyklus peněz, splácení úvěru, obchodní diskont
 11. Metody hodnocení efektivnosti investic
 12. TEST
 13. Zápočty, opravné testy
Literatura studijní:
 
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
 • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • Nývltová, R. - Marinič, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2009. V tisku.
 • Synek, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • ZINECKER, M. Základy financí podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3704-3.
Průběžná kontrola studia:
  Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní) a je zaměřena na prověření teoretických a praktických zkušeností. Rozhodující je písemná část, ústní zkouška je pouze v případě nejednoznačného výsledku. U zkoušky je požadovaná 50% úspěšnost.
Podmínky zápočtu:
  Minimálně účast v 10 cvičeních a současně získání minimálně 50 % bodů z každého ze dvou písemných testů. Studenti mají možnost využít jeden řádný a jeden opravný termín testu. Výsledky testů vstupují do celkového hodnocení s váhou 40 %.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213